UZORAK

POSLOVNIK O RADU OSNIVAČKE/IZBORNE SKUPŠTINE OGRANKA

Članak 1.

(1) U skladu s člankom 23. Statuta i člankom 18. Pravilnika o članstvu političke stranke BRUNA ESIH – ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU, ovim Poslovnikom skupština ogranka __________________________ , uz suglasnost predsjedništva stranke, uređuje način sazivanja i rada osnivačke / izborne skupštine ogranka te izbor njegova vodstva i tijela predviđenih Statutom odnosno Pravilnikom o članstvu.

(2) Riječi i pojmovni sklopovi iz ovog Poslovnika koji imaju rodno značenje, jednako se odnose na muški i ženski rod bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili u ženskom rodu.

Članak 2.

(1) Skupština ogranka načelno je javna, ali na prijedlog Radnog predsjedništva većinom glasova može biti donesena odluka da se javnost s nje ili s pojedinoga njezina dijela isključi.

(2) Gosti i uzvanici mogu se pozdravom obratiti skupštini uz prethodno dopuštenje Radnog predsjedništva, pri čemu to obraćanje ne će trajati dulje od dvije minute.

Članak 3.

(1) O sjednici skupštine ogranka na pouzdan način (elektroničkom obaviješću, dopisom, javnim pozivom i slično) obavještavaju se svi članovi ogranka.

(2) Obavijest o održavanju skupštine predstavlja poziv članovima, a u njoj se obvezno navodi mjesto i vrijeme održavanja skupštine, kao i osoba koja šalje poziv (koordinator odnosno predsjednik ogranka).

Članak 4.

(1) Da bi skupština mogla zasjedati i pravovaljano odlučivati, potrebna je nazočnost većine članova ogranka.

(2) Iznimno, ako u vrijeme koje je u pozivu naznačeno kao vrijeme početka rada skupštine nije nazočna većina članova ogranka, početak rada skupštine odgađa se za 15 (petnaest) minuta, nakon čega skupština može zasjedati i pravovaljano odlučivati s nazočnim članovima, uz uvjet da je nazočan najmanje dvostruko veći broj članova od onih koji se na skupštini biraju u tijela ogranka. Ako ogranak nema dvostruko veći broj članova od onih koji se na skupštini biraju, za zasjedanje i pravovaljano odlučivanje po proteku počeka od 15 (petnaest) minuta potrebna je nazočnost jedne trećine članova više od onih koji se na skupštini biraju u tijela ogranka.

(3) Odluke se donose većinom glasova, a glasovanje je tajno. Većinom glasova skupština može odrediti da se pojedine odluke donose javnim glasovanjem, osim kad su posrijedi odluke za koje je ovim Poslovnikom propisano tajno glasovanje.

Članak 5.

(1) Nakon utvrđenja kvoruma, nazočni članovi ogranka koji ima više od 10 (deset) članova javnim glasovanjem biraju radno predsjedništvo koje ima tri do pet članova.

(2) Članovi radnog predsjedništva između sebe biraju predsjednika radnog predsjedništva.

(3) Radno predsjedništvo predlaže dnevni red te vodi sjednicu do izbora predsjedništva ogranka, vodeći računa o poštivanju pozitivnih propisa, Statuta i Pravilnika o članstvu. Radno predsjedništvo održava red na sjednici, a njegov predsjednik dodjeljuje riječ nazočnima, poštujući redoslijed njihova javljanja.

(4) Na skupštini na kojoj čine radno predsjedništvo, članovi radnog predsjedništva ne mogu se kandidirati za neko tijelo ogranka.

Članak 6.

(1) Svaki član ima pravo sudjelovati u raspravi o svakoj pojedinoj temi ili točki dnevnog reda, nakon što mu predsjednik Radnog predsjedništva odnosno izabrani predsjednik dodijeli riječ, u trajanju od dvije, a iznimno pet minuta. Skupština može većinom glasova odlučiti da se trajanje izlaganja produlji za određeno vrijeme.

(2) Član ogranka može replicirati svakom govorniku u trajanju ne duljem od dvije minute. Odgovor na repliku može trajati najviše dvije minute.

(3) Odredba prethodnog stavka analogno se primjenjuje i na ispravak netočnog navoda. Ispravak netočnog navoda može se odnositi samo na točno određeni navod, a riječ za ispravak u pravilu se dodjeljuje bez obzira na redoslijed prijava govornika.

(4) Govornika koji prekorači propisano vrijeme ili se ne drži teme, radno predsjedništvo odnosno izabrani predsjednik će upozoriti, a nakon toga po potrebi i oduzeti mu riječ.

Članak 7.

(1) U tijela ogranka može biti izabran član protiv kojega se pred mjerodavnim tijelom ne vodi stegovni postupak, uz uvjet da je podmirio dospjelu članarinu.

(2) Na skupštini se bira predsjednik ogranka, a u skladu s člankom 18. Pravilnika o članstvu, i zamjenika predsjednika te izvršni odbor.

(3) Deset članova ili najmanje jedna trećina članova ogranka mogu na izbornoj skupštini predložiti i vlastitu listu za izbor tijela ogranka.

Članak 8.

(1) Predsjednika ogranka se bira tajnim glasovanjem i većinom glasova, a isto vrijedi i za zamjenika predsjednika kad ga bira skupština.

(2) Dobiju li dva kandidata za položaj predsjednika odnosno zamjenika predsjednika jednak broj glasova, glasovanje se ponavlja dok jedan od kandidata ne dobije potrebnu većinu. Kandidat za položaj predsjednika odnosno zamjenika predsjednika koji je u ponovljenom glasovanju ostao u manjini, postaje kandidatom za članstvo u izvršnom odboru, kad se to tijelo bira na skupštini.

(3) Na skupštini koja za to ima dovoljan broj članova, radno predsjedništvo može predložiti da se većinom glasova izaberu izborno odnosno kandidacijsko i verifikacijsko povjerenstvo te njima povjeriti provedbu dijela izbornog procesa skupštine koji se odnosi na kandidiranje i prebrojavanje glasova.

Članak 9.

(1) Kandidati se na listu unose abecednim redom prezimena, a izabrani mogu biti samo kandidati koji su nazočni na samoj skupštini. Na skupštini se glasuje zaokruživanjem rednog broja ispred imena kandidata. Nevažeći je onaj listić na kojem je zaokruženo više kandidata od broja koji se bira, kao i listić koji je potpisan ili su na njemu dopisani bilo kakvi drugi znakovi, slova ili brojevi.

(2) Prebrojavanje glasova obavlja se u pravilu u zasebnoj prostoriji, a članovi tijela koji prebrojavaju glasačke listiće (radno predsjedništvo odnosno izborno ili verifikacijsko povjerenstvo) ne smiju se udaljavati tijekom njihova prebrojavanja.

(3) Svaki od predloženih kandidata ovlašten je delegirati jednog promatrača pri prebrojavanju glasova, a osim tih promatrača tijekom prebrojavanja nitko ne može ući u prostoriju u kojoj se glasački listići prebrojavaju.

Članak 10.

(1) O prebrojavanju glasova sastavlja se zapisnik na kojem se poimence abecednim redom navode kandidati za tijela ogranka, kao i broj glasova koje su dobili. Zapisnik potpisuju svi članovi tijela koji su prebrojavali glasačke listiće (radno predsjedništvo odnosno izborno ili verifikacijsko povjerenstvo).

(2) Odmah nakon prebrojavanja, članovi tijela koji su prebrojavali glasačke listiće (radno predsjedništvo odnosno izborno ili verifikacijsko povjerenstvo) izvješćuju skupštinu o rezultatima glasovanja odnosno o broju glasova koje je dobio svaki pojedini kandidat, nakon čega predsjednik radnog predsjedništva proglašava izabrane kandidate.

(3) Nakon proglašenja rezultata, izabrani predsjednik sa zamjenikom preuzima predsjedanje te predlaže Izvršnom odboru izbor tajnika ogranka (čl. 18. st. 4. Pravilnika o članstvu), a po potrebi i kooptiranje članova izvršnog odbora na nepopunjena mjesta (čl. 18. st. 5. Pravilnika o članstvu).

Članak 11.

(1) Ovaj Poslovnik će se umnožiti i podijeliti svim članovima skupštine ogranka prije početka njezina zasjedanja, kako bi mogao biti usvojen prije konstituiranja ogranka i izbora njegovih tijela.

(2) Poslovnik stupa na snagu trenutkom usvajanja na skupštini, uz uvjet odobrenja od predsjedništva Stranke. Smatrat će se da je odobrenje izdano te da su rad skupštine i izbor tijela ogranka pravovaljani, ako predsjedništvo Stranke o Poslovniku odnosno o radu skupštine i izboru tijela ogranka ne donese odluku u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka Poslovnika.

Predsjednik radnog predsjedništva:                                                                             Izabrani predsjednik ogranka:

____________________________                                                                   _________________________

U __________________ , dne ____________