Na temelju odredbe članka 6. Ustava Republike Hrvatske (˝Narodne novine˝ br. 56/90, 135/97, 8/98 – pročišćeni tekst, 113/00, 124/00 – pročišćeni tekst, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14) i članka 10. Zakona o političkim strankama („Narodne novine”, br. 76/93, 111/96, 164/98, 36/01 i 28/06), Osnivački sabor političke stranke BRUNA ESIH – ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU, koja je održana 01. lipnja 2017. godine, Odlukom je donijela sljedeći

S T A T U T
POLITIČKE STRANKE
BRUNA ESIH – ZLATKO HASANBEGOVIĆ:
NEOVISNI ZA HRVATSKU

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Statutom politička stranka BRUNA ESIH – ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU uređuje svoj naziv, sjedište, znak, svrhu i ciljeve svog postojanja, načela djelovanja, unutarnji ustroj, prava i obveze članstva, prestanak djelovanja te druga pitanja od interesa za članstvo i rad Stranke.
(2) Riječi i pojmovni sklopovi iz ovog Statuta koji imaju rodno značenje, jednako se odnose na muški i ženski rod bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili u ženskom rodu.

Članak 2.

(1) Naziv stranke je: BRUNA ESIH – ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU.
(2) Skraćeni naziv stranke glasi: NEOVISNI ZA HRVATSKU.
(3) Sjedište stranke je u Zagrebu.
(4) O promjeni poslovne adrese Stranke na području Grada Zagreba odlučuje njezino Predsjedništvo, a odlukom Sabora sjedište Stranke može biti premješteno i u drugi grad u Republici Hrvatskoj.

Članak 3.

(1) Politička stranka BRUNA ESIH – ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU (u daljnjem tekstu: Stranka) je pravna osoba te se kao politička stranka upisuje u Registar političkih stranaka i djeluje u Republici Hrvatskoj.
(2) Stranka djeluje i u inozemstvu, u skladu s Pravilnikom o djelovanju Stranke izvan granica Republike Hrvatske koji donosi Sabor Stranke te u okviru pravnih propisa dotične države.
(3) Za svoje obveze Stranka odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Članak 4.

(1) Ako ovim Statutom nije propisano drugačije, mandat predsjednika i svih članova tijela Stranke traje 4 (četiri) godine.
(2) Predsjednik i članovi tijela Stranke mogu biti birani bez ograničenja broja mandata.

Članak 5.

(1) Stranku predstavlja i zastupa predsjednik.
(2) U slučaju predsjednikove spriječenosti ili izbivanja koje traje do 15 (petnaest) dana, Stranku predstavlja i zastupa član Predsjedništva kojega za to predsjednik pismeno ovlasti. O tom ovlaštenju bez odlaganja se obavješćuju svi članovi Predsjedništva.
(3) U slučaju Predsjednikove spriječenosti ili izbivanja koje traje dulje od 15 (petnaest) dana, predsjednika zamjenjuje osoba koju Predsjedništvo izabere dvotrećinskom većinom svih glasova. O tom ovlaštenju bez odlaganja se obavješćuju svi članovi Predsjedništva.
(4) Ako predsjednikova spriječenost ili izbivanje traje dulje od 3 (tri) mjeseca, Predsjedništvo će u najkraćemu mogućem roku sazvati Sabor Stranke prema pravilima predviđenima u ovom Statutu.

Članak 6.

(1) Ako iz zakonskih propisa ne proizlazi drugačije, rad Stranke i njezinih tijela je javan.
(2) Sa zasjedanja pojedinih tijela Stranke može se isključiti javnost. Odluku o tome donosi dotično tijelo Stranke većinom glasova svih članova.

Članak 7.

(1) Ne gubeći svoju pravnu osobnost i politički identitet, Stranka može surađivati s političkim strankama i nepolitičkim organizacijama u Republici Hrvatskoj, koje zastupaju iste civilizacijske vrijednosti i slična nacionalno-politička te programska načela.
(2) Stranka se može učlaniti u međunarodne političke i nepolitičke organizacije kad je to potrebno radi ostvarenja njezinih ciljeva i kad se to ne kosi s njezinim temeljnim nacionalno-političkim i programskim načelima.
(3) Odluku o povezivanju i učlanjivanju iz prethodnih stavaka ovog članka donosi Predsjedništvo Stranke.

Članak 8.

(1) Stranka ima svoj znak i pečat.
(2) Znak Stranke je pravokutnik kojemu je dulja vodoravna gornja stranica crvene, a donja vodoravna stranica plave boje, dok su okomite stranice trostruko kraće te u gornjoj trećini crvene, a u donjoj trećini plave boje, dok su u srednjoj trećini nezatvorene. Unutar pravokutnika je na bijeloj podlozi u dva redka velikim tiskanim slovima napisano NEOVISNI ZA HRVATSKU, pri čemu se riječ HRVATSKU nalazi u donjem redku.
(3) Pečat Stranke je četvrtastog oblika, veličine 45 x 15 mm, koji je u grafičkome smislu istovjetan znaku Stranke, pa se unutar pravokutnika čije su okomite stranice u srednjoj trećini nezatvorene nalazi natpis NEOVISNI ZA HRVATSKU, pri čemu se riječ HRVATSKU nalazi u donjem redku.

CILJ, NAČELA I NAČIN DJELOVANJA

Članak 9.

(1) BRUNA ESIH – ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU je politička stranka koja okuplja sve slojeve hrvatskog naroda i drugih građana Republike Hrvatske, a njezin se program temelji na hrvatskom rodoljublju, parlamentarnoj demokraciji, tržišnom gospodarstvu i drugim vrijednostima europske uljudbe koje su ukorijenjene u hrvatskoj narodnoj predaji.
(2) BRUNA ESIH – ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU je politička stranka koja zastupa i promiče hrvatske nacionalne interese, samobitnost i identitet hrvatskog naroda, njegovu predaju i povijesnu baštinu, a naročito vrijednosti Domovinskog rata te pravo hrvatskog naroda na slobodnu i neovisnu državu.
(3) BRUNA ESIH – ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU je socijalna i slobodarska politička stranka jer zagovara i promiče društvenu solidarnost, slobodu pojedinca, kao i slobodu svih društvenih skupina i razreda te slobodu hrvatskog naroda i najviše standarde zaštite manjinskih prava nacionalnih manjina u demokratski uređenoj hrvatskoj državi.

Članak 10.

Svrha postojanja i temeljni cilj Stranke je izgradnja, stabilnost i prosperitet slobodne, neovisne i demokratske države hrvatskog naroda, u kojoj će svi njezini građani biti ravnopravni, a nacionalne i druge manjine uživati najviši stupanj pravne zaštite.

Članak 11.

Opisane ciljeve i svrhu postojanja stranka će posebno ostvarivati:
– promicanjem građanske svijesti o pravu hrvatskog naroda na slobodnu i neovisnu državu,
– zauzimanjem za poštivanje civilizacijskih i tradicionalnih vrijednosti hrvatskoga naroda, njegove povijesti i njegove borbe za državnu neovisnost, okrunjene Domovinskim ratom i stvaranjem moderne demokratske Republike Hrvatske,
– zalaganjem za slobodu i ravnopravnost pojedinca i skupina te za višestranačku demokraciju, društvenu solidarnost i socijalnu pravdu,
– zalaganjem za ekonomske slobode i privatnu inicijativu,
– zalaganjem za zaštitu zdravlja i života čovjeka od njegova začeća do prirodne smrti,
– poštivanjem zakonitosti, pravne države i trodiobe vlasti.

ČLANSTVO

Članak 12.

(1) Članom Stranke može postati svaki poslovno sposobni hrvatski državljanin koji ima navršenih 18 godina, te prihvaća načela, program i Statut Stranke, izražava spremnost zastupati i promicati njezine ciljeve, a nije član koje druge političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj,
(2) Članom stranke ne može postati osoba čije je ponašanje u suprotnosti s Etičkim kodeksom Stranke, osoba koja po izbornom zakonodavstvu Republike Hrvatske ne može biti kandidat na nekim od izbora, niti osoba koja je sama istupila ili bila isključena iz Stranke.
(3) Iznimno, osoba koja je sama istupila ili bila isključena iz Stranke, može ponovno postati njezinim članom na temelju odluke Predsjedništva, uz uvjete i na način propisan Pravilnikom o članstvu.
(4) Registar članstva u skladu s Pravilnikom o članstvu vodi Glavni tajnik Stranke, a čuva se u sjedištu Stranke.
(5) Članovi Stranke plaćaju godišnju članarinu čiju visinu utvrđuje Predsjedništvo.

Članak 13.

(1) Članom Stranke postaje se odlukom temeljne organizacije Stranke o upisu osobe u Registar članstva na temelju zahtjeva pojedine osobe izraženog u pristupnici koju je ta osoba popunila i vlastoručno potpisala. Odluka o upisu bez odlaganja se dostavlja Glavnom tajniku Stranke.
(2) Predsjedništvo Stranke može osporiti odluku temeljne organizacije o upisu novog člana u roku od 90 (devedeset) dana, računajući od dana kad Glavni tajnik primi odluku temeljne organizacije. Odluka Predsjedništva Stranke ima suspenzivan značaj i mora biti obrazložena, a o njoj se pismeno obavješćuju i temeljna organizacija i osoba čije je članstvo osporeno.
(3) Temeljna organizacija i osoba čije je članstvo osporeno imaju pravo na pravni lijek protiv odluke Predsjedništva iz st. 2. ovog članka. Pretpostavke, rokovi i način izjavljivanja pravnog lijeka te postupak odlučivanja u povodu njega i pravne posljedice, propisani su Pravilnikom o članstvu.

Članak 14.

Članstvo u Stranci prestaje:
– podnošenjem pisanog očitovanja člana o njegovu istupanju iz Stranke,
– isključenjem člana,
– neplaćanjem članarine,
– sudjelovanjem člana Stranke na izbornoj listi bilo koje druge političke stranke ili političke organizacije odnosno neovisnoj listi u Republici Hrvatskoj bez prethodne pisane suglasnosti Predsjedništva stranke,
– smrću člana.

Članak 15.

(1) U povodu pisanog očitovanja člana o njegovu istupanju iz Stranke, temeljna organizacija donosi deklaratornu odluku o kojoj se bez odlaganja izvješćuje Glavni tajnik radi njezina evidentiranja u Registru članstva.
(2) Odluku o isključenju člana iz Stranke donosi Predsjedništvo na vlastitu inicijativu, na temelju obrazloženog zahtjeva temeljne organizacije ili na temelju obrazloženog zahtjeva koji podnese najmanje 50 (pedeset) članova Stranke.
(3) Razlozi za isključenje člana, postupak isključenja i pravni lijekovi propisani su Pravilnikom o članstvu.

Članak 16.

Član Stranke ima pravo:
– birati i biti biran u stranačka tijela,
– sudjelovati u radu stranačkih tijela u koja je izabran,
– iznositi mišljenja te davati prijedloge i poticaje radu stranačkih tijela,
– biti obaviješten o usvojenim gledištima, aktivnostima i odlukama stranačkih tijela.

Članak 17.

Član Stranke obvezan je:
– držati se stranačkog programa i načela djelovanja Stranke,
– promicati stranački program i načela te vrijednosti sadržane u njima,
– pridržavati se odredaba Statuta i drugih općih akata Stranke,
– provoditi odluke stranačkih tijela,
– poštovati Etički kodeks i čuvati ugled Stranke,
– čuvati tajnost podataka i ocjena iznesenih na sjednicama stranačkih tijela koje su zatvorene za javnost,
– redovito plaćati članarinu.

Članak 18.

Prava, obveze i odgovornosti članova Stranke koje nisu regulirane ovim Statutom, uređuju se Pravilnikom o članstvu i drugim općim aktima Stranke.

USTROJ STRANKE

Članak 19.

Svoj unutarnji ustroj u Republici Hrvatskoj Stranka usklađuje s njezinim upravno-političkim ustrojem. O ustroju Stranke u drugim državama odluku donosi Predsjedništvo stranke, uzimajući u obzir upravno-politički ustroj dotične države, a osobito broj članova Stranke u toj državi.

Članak 20.

Stranka se sastoji od središnjih tijela te sljedećih organizacija: ogranka, općinske odnosno područne organizacije te gradske i županijske organizacije.

Članak 21.

(1) Organizacija na području Grada Zagreba izjednačena je sa županijskom organizacijom, a područna organizacija za pojedine gradske četvrti izjednačena je s općinskom organizacijom.
(2) Nakon što u pojedinim stranim državama u skladu s propisima dotične države bude organizirano najmanje pet ogranaka, ti ogranci se udružuju u ustrojstveni oblik koji je izjednačen sa županijskom organizacijom.

Članak 22.

(1) Odluku o osnivanju i raspuštanju ustrojstvenih oblika Stranke donosi Predsjedništvo dvotrećinskom većinom svih glasova.
(2) Do osnivanja pojedinih ustrojstvenih oblika Stranke ili nakon njihova raspuštanja, Predsjedništvo može imenovati privremene povjerenike za pojedina područja, te im odrediti ovlaštenja i zadaće. Mandat privremenih povjerenika ne može trajati dulje od 6 (šest) mjeseci.
(3) Sva pitanja koja se odnose na ustrojstvo Stranke a nisu uređena ovim statutom, uređuju se Pravilnikom o ustroju Stranke i drugim općim aktima Stranke.

Članak 23.

(1) Temeljni ustrojstveni oblik Stranke je ogranak. Ogranak se osniva za dio pojedine općine ili grada (gradske četvrti). Ogranak čine najmanje tri člana. Ogranak koji ima više od deset članova bira tročlano predsjedništvo, a može izabrati i izvršni odbor te donijeti i vlastiti pravilnik o radu, usklađen s odredbama ovog Statuta. Taj pravilnik se dostavlja na odobrenje Predsjedništvu Stranke i stupa na snagu danom donošenja tog odobrenja. Smatrat će se da je odobrenje izdano ako Predsjedništvo Stranke o njemu ne donese odluku u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka pravilnika.
(2) Općinska odnosno gradska organizacija Stranke djeluje na području općine odnosno grada, a sastoji se od ogranaka koji djeluju na području te općine ili grada. Općinska odnosno gradska organizacija ima svoju skupštinu u koju ogranci delegiraju svoje predstavnike razmjerno broju svojih članova, te biraju vlastito tročlano predsjedništvo, a mogu izabrati i izvršni odbor. Općinska odnosno gradska organizacija Stranke donosi vlastiti pravilnik o radu, usklađen s odredbama ovog Statuta. Taj pravilnik se dostavlja na odobrenje Predsjedništvu Stranke i stupa na snagu danom donošenja tog odobrenja. Smatrat će se da je odobrenje izdano ako Predsjedništvo Stranke o njemu ne donese odluku u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka pravilnika.
(3) Županijska organizacija Stranke djeluje na području pojedine županije odnosno Grada Zagreba, a sastoji se od svih općinskih odnosno gradskih organizacija koje djeluju na području dotične županije odnosno Grada Zagreba. Županijska organizacija stranke ima skupštinu u koju općinske odnosno gradske organizacije delegiraju svoje predstavnike razmjerno broju svojih članova, te bira vlastito tročlano predsjedništvo, a može izabrati i izvršni te nadzorni odbor. Županijska organizacija Stranke donosi vlastiti pravilnik o radu, usklađen s odredbama ovog Statuta. Taj pravilnik se dostavlja na odobrenje Predsjedništvu Stranke i stupa na snagu danom donošenja tog odobrenja. Smatrat će se da je odobrenje izdano ako Predsjedništvo Stranke o njemu ne donese odluku u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka pravilnika.

SREDIŠNJA TIJELA STRANKE

Članak 24.

Središnja tijela Stranke su:
– Sabor,
– Nacionalno vijeće,
– Predsjedništvo,
– Predsjednik,
– Politički tajnik.
– Glavni tajnik,
– Nadzorni odbor.

Sabor Stranke

Članak 25.

(1) Sabor je najviše tijelo Stranke, a čine ga svi njezini članovi (sabornici) dok broj članova Stranke ne prijeđe 150 (stotinu pedeset), nakon čega ga u razmjernome broju čine predstavnici županijskih organizacija Stranke s cijelog područja njezina djelovanja odnosno organizacije za Grad Zagreb, te predstavnici njezinih organizacija u drugim državama.
(2) Odluku o broju sabornika donosi Predsjedništvo najkasnije 30 (trideset) dana prije održavanja Sabora te o njoj bez odlaganja izvješćuje organizacije navedene u st. 1. ovog članka. One samostalno, u okviru zadanog broja i u skladu s vlastitim pravilnikom o radu, određuju sabornike iz vlastitih redova te o tome obavješćuju Predsjedništvo najmanje 15 (petnaest) dana prije dana održavanja Sabora. Članovi Nacionalnog vijeća, Predsjedništva i Nadzornog odbora te saborski zastupnici Stranke po položaju su članovi Sabora.
(3) Poziv odnosno akreditacije sabornicima, prijedlog dnevnog reda te prijedlog Poslovnika o radu Sabora Predsjedništvo upućuje svim sabornicima najmanje 8 (osam) dana prije dana održavanja Sabora.
(4) Za valjanost zasjedanja Sabora potrebna je nazočnost natpolovične većine sabornika, a odluke se donose natpolovičnom većinom svih nazočnih sabornika.
(5) Predsjedništvo Stranke može odlukom pozvati i nestranačke osobe da sudjeluju u radu Sabora, ali bez prava glasa.

Članak 26.

(1) Sabor se redovito saziva najmanje svake druge godine, a saziva ga Predsjedništvo Stranke. Redoviti izborni Sabor saziva se najmanje jednom u četiri godine, računajući od dana održavanja osnivačke skupštine odnosno od dana održavanja prethodnog Sabora.
(2) Nadzorni odbor ili pet županijskih organizacija ili najmanje jedna trećina članova Stranke ovlašteni su podnijeti pisani i obrazloženi zahtjev za izvanredno zasjedanje Sabora. Ako se Predsjedništvo ogluši na taj zahtjev u roku od 8 (osam) dana te ne sazove Sabor, uzimajući u obzir rok i obveze iz čl. 25. ovog Statuta, podnositelj zahtjeva je ovlašten sam u propisanim rokovima i na propisani način sazvati izvanrednu sjednicu Sabora. Ta izvanredna sjednica može biti izborna samo ako je zahtjev u tom smislu postavljen već pri podnošenju zahtjeva Predsjedništvu.

Članak 27.

(1) Rad Sabora uređuje se Poslovnikom o radu koji sam Sabor usvaja na početku zasjedanja.
(2) O radu Sabora sastavlja se zapisnik koji ovjerovljuje dvočlano ovjeroviteljsko povjerenstvo izabrano na samome Saboru. Poslovnikom o radu Sabora može se predvidjeti i slikovno odnosno tonsko snimanje zasjedanja, kao i osnivanje posebnih radnih tijela Sabora (kandidacijsko povjerenstvo, izborno povjerenstvo, verifikacijsko povjerenstvo i slično).

Članak 28.

Sabor Stranke
– donosi i mijenja Statut Stranke,
– donosi i mijenja program Stranke,
– donosi Poslovnik o svom radu,
– utvrđuje temeljne smjernice politike stranke,
– bira i razrješuje članove Predsjedništva Stranke,
– bira i razrješuje predsjednika Stranke,
– bira i razrješuje političkog tajnika,
– bira i razrješuje Nadzorni odbor,
– raspravlja o izvješćima predsjednika, Predsjedništva, Nacionalnog vijeća, političkog tajnika i drugih tijela Stranke te ih usvaja i daje smjernice za njihov daljnji rad,
– osniva savjetodavna i druga tijela Stranke,
– donosi odluku o premještanju sjedišta Stranke izvan Grada Zagreba,
– donosi odluku o raspuštanju Stranke.

Nacionalno vijeće Stranke

Članak 29.

(1) Nacionalno vijeće Stranke je savjetodavno tijelo u čiji sastav ulaze:
– članovi Predsjedništva Stranke,
– saborski zastupnici Stranke,
– predsjednici županijskih organizacija Stranke odnosno koordinatori na županijskoj razini,
– predstavnici Stranke iz Bosne i Hercegovine, broj kojih utvrđuje Predsjedništvo Stranke,
– predstavnici Stranke iz treće države u kojoj Stranka ima ogranke, pri čemu broj tih predstavnika utvrđuje Predsjedništvo Stranke.
(2) Nacionalno vijeće djeluje prema Poslovniku koje samo donosi i usvaja većinom glasova svih njegovih članova.

Članak 30.

Nacionalno vijeće:
– razmatra djelovanje središnjih tijela Stranke i njezinih ustrojstvenih oblika,
– daje smjernice za usklađenje djelovanja središnjih tijela Stranke,
– daje mišljenja i prijedloge o političkom djelovanju Stranke.

Članak 31.

(1) Nacionalno vijeće po potrebi, a najmanje jednom godišnje saziva Predsjednik Stranke koji i predsjeda njegovim radom. Poziv članovima Nacionalnog vijeća i prijedlog dnevnog reda Predsjedništvo upućuje svim članovima Nacionalnog vijeća najmanje 8 (osam) dana prije dana održavanja sjednice.
(2) Da bi Nacionalno vijeće moglo donositi pravovaljane odluke, potrebno je da u njegovu radu i u glasovanju sudjeluje najmanje polovica (50 %) njegovih članova.

Predsjedništvo Stranke

Članak 32.

(1) Predsjedništvo Stranke ima devet članova, a čine ga predsjednik Stranke, politički tajnik, glavni tajnik te šest članova izabranih na Saboru Stranke.
(2) Sjednice Predsjedništva održavaju se po potrebi, a saziva ih predsjednik Stranke. Predsjednik mora u roku od osam dana sazvati sjednicu Predsjedništva ako pismeni i obrazloženi zahtjev u tom smislu podnese 5 (pet) članova Predsjedništva. Ako se Predsjednik ogluši na taj zahtjev, sjednicu Predsjedništva u daljnjem roku od 15 (petnaest) dana može sazvati onih 5 (pet) članova Predsjedništva koji su tražili njezino sazivanje od Predsjednika.
(3) Predsjedništvo donosi Poslovnik o svom radu.

Članak 33.

Predsjedništvo Stranke dvotrećinskom većinom glasova svih članova Predsjedništva:
– donosi Poslovnik o svom radu,
– donosi i usvaja Pravilnik o članstvu,
– donosi i usvaja Pravilnik o ustroju Stranke,
– donosi i usvaja Pravilnik o djelovanju Stranke izvan granica Republike Hrvatske,
– utvrđuje i usvaja Etički kodeks Stranke,
– donosi i usvaja Stegovni pravilnik Stranke,
– donosi druge odluke i opće akte čije donošenje ovim Statutom nije stavljeno u djelokrug Sabora Stranke,
– zauzima politička stajališta i određuje politiku Stranke,
– imenuje i razrješava glavnog tajnika Stranke i njegove pomoćnike,
– odlučuje o broju predstavnika Stranke iz Bosne i Hercegovine koji ulaze u sastav Nacionalnog vijeća stranke,
– odlučuje o broju predstavnika Stranke iz treće države koji ulaze u sastav Nacionalnog vijeća stranke,
– odlučuje o osnivanju i raspuštanju ustrojstvenih oblika Stranke,
– odobrava pravilnike o radu ogranaka, općinskih odnosno gradskih te županijskih organizacija Stranke,
– imenuje i razrješuje privremene povjerenike za pojedina područja, te im određuje ovlaštenja i zadaće,
– saziva Sabor Stranke,
– odlučuje o broju članova Sabora (sabornika),
– predlaže Poslovnik o radu Sabora,
– donosi odluku o visini godišnje članarine,
– donosi odluku o pokretanju tiskanoga i elektroničkoga glasila te internetskih stranica Stranke,
– odlučuje o zakupu poslovnog prostora i promjeni poslovne adrese Stranke u gradu Zagrebu,
– odlučuje o zapošljavanju pomoćnog osoblja i o znatnijim troškovima i izdatcima Stranke,
– osniva pomoćna radna tijela, odbore i povjerenstva,
– obavlja druge poslove predviđene općim aktima stranke.

Članak 34.

Predsjedništvo Stranke većinom glasova svih članova Predsjedništva:
– odlučuje o plaćanju režijskih i sličnih manjih troškova i izdataka Stranke,
– poziva i nestranačke osobe da bez prava glasa sudjeluju u radu Sabora Stranke, Nacionalnog vijeća i Predsjedništva.

Predsjednik Stranke

Članak 35.

Predsjednik Stranke:
– predstavlja i zastupa Stranku,
– saziva i vodi zasjedanje Sabora te sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća,
– predlaže Saboru izbor političkog tajnika;
– predlaže Predsjedništvu izbor glavnog tajnika;
– potpisuje akte Sabora, Nacionalnog vijeća i Predsjedništva,
– predlaže tijelima Stranke smjernice za političko djelovanje,
– sudjeluje u radu i donošenju odluka Predsjedništva, Nacionalnog vijeća i Sabora,
– u ime Stranke istupa u javnosti u skladu s programom i stajalištima koja su prethodno usvojili Sabor, Nacionalno vijeće ili Predsjedništvo Stranke,
– skrbi o zakonitosti te o provedbi odluka Sabora, Nacionalnog vijeća i Predsjedništva,
– usklađuje i potiče suradnju tijela Stranke,
– upravlja radom glavnog tajnika i nadzire ga,
– podnosi izvješća Saboru, Nacionalnom vijeću i Predsjedništvu,
– obavlja druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim općim aktima Stranke.

Politički tajnik

Članak 36.

(1) Političkog tajnika na prijedlog predsjednika Stranke bira izborni sabor Stranke.
(2) Politički tajnik je po položaju član Predsjedništva stranke.
(3) Na zahtjev političkog tajnika, Predsjedništvo Stranke može imenovati pomoćnike političkom tajniku.

Članak 37.

Politički tajnik:
– predlaže tijelima Stranke smjernice za političko djelovanje,
– sudjeluje u radu i donošenju odluka Predsjedništva, Nacionalnog vijeća i Sabora,
– u ime Stranke istupa u javnosti u skladu s programom i stajalištima koja su prethodno usvojili Sabor, Nacionalno vijeće ili Predsjedništvo Stranke,
– podnosi izvješća Saboru, Nacionalnom vijeću i Predsjedništvu,
– obavlja druge poslove predviđene ovim Statutom i Pravilnikom o ustroju Stranke.

Glavni tajnik

Članak 38.

(1) Glavnog tajnika Stranke dvotrećinskom većinom imenuje i razrješava Predsjedništvo na prijedlog Predsjednika Stranke.
(2) Mandat glavnog tajnika prestaje najkasnije 30 (trideset) dana od dana kad je prestao predsjednički mandat predsjedniku Stranke na čiji je prijedlog glavni tajnik imenovan.
(3) Na zahtjev glavnog tajnika, Predsjedništvo Stranke može imenovati pomoćnike Glavnom tajniku.

Članak 39.

Glavni tajnik:
– neposredno surađuje s predsjednikom Stranke pri provedbi odluka drugih stranačkih tijela,
– s Predsjednikom skrbi o urednosti, ažurnosti i zakonitosti poslovanja Stranke,
– vodi Registar članstva i ustrojstvenih oblika Stranke,
– organizira i vodi korespondenciju s članstvom i ustrojstvenim oblicima Stranke,
– obavlja druge poslove predviđene općim aktima Stranke.

Nadzorni odbor

Članak 40.

(1) Nadzorni odbor Stranke ima 3 (tri) člana od kojih je jedan predsjednik. Predsjednika Nadzornog odbora i njegove članove bira Sabor većinom nazočnih članova.
(2) Članstvo u Nadzornom odboru nespojivo je s članstvom u bilo kojem drugom središnjem tijelu Stranke.
(3) Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora, a može ih na vlastitu inicijativu ili na zahtjev dva člana Nadzornog odbora sazvati i Predsjednik Stranke, koji nema pravo sudjelovanja u radu Nadzornog odbora niti u donošenju njegovih odluka.
(4) Za valjanost zasjedanja potrebna je nazočnost natpolovične većine članova Nadzornog odbora, a odluke se donose natpolovičnom većinom svih nazočnih članova.

Članak 41.

Nadzorni odbor:
– nadzire zakonitost financijsko-materijalnog poslovanja Stranke,
– nadzire uredno vođenje poslovnih knjiga,
– prati i nadzire provedbu Statuta i ostalih akata Stranke i njezinih središnjih tijela,
– na vlastitu inicijativu ili na zahtjev izvješćuje Predsjedništvo Stranke o svome radu,
– u slučajevima predviđenima ovim Statutom zahtijeva sazivanje odnosno saziva izvanredni sabor Stranke,
– podnosi izvješća Saboru Stranke,
– obavlja druge poslove predviđene općim aktima Stranke.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42.

(1) Osim u slučajevima koji su ovim Statutom posebno opisani, mandat svih tijela Stranke i članova tih tijela traje četiri godine.
(2) Član svakog tijela Stranke pisanu ostavku podnosi tijelu koje ga je izabralo, a obavijest o tome istodobno dostavlja tijelu kojega je bio član. Podnošenjem ostavke član stranke se više ne smatra aktivnim članom tijela u koje je bio izabran, pa mu se više ne mora dostavljati poziv na sjednice, niti se ubraja u kvorum. Tijelo može nastaviti raditi sve dok je broj članova veći od polovice najmanjeg broja članova predviđenih statutom.

Članak 43.

Radi ostvarivanja svojih političkih ciljeva Stranka stječe prihode od članirane, dragovoljnih priloga (donacija), nakladničke djelatnosti te iz drugih zakonom dopuštenih izvora.

Članak 44.

(1) Poslove koji ovim Statutom nisu stavljeni u djelokrug drugih tijela Stranke ovlašteno je obavljati njezino Predsjedništvo.
(2) Tumačenje ovog Statuta daje Sabor Stranke, a između zasjedanja Sabora Predsjedništvo stranke.
(3) Izmjene i dopune Statuta donosi Sabor.

Članak 45.

(1) Osim slučajeva propisanih zakonom, Stranka prestaje postojati kad odluku o tome dvotrećinskom većinom donese njezin Sabor.
(2) U slučaju prestanka postojanja Stranke, njezina imovina ima pripasti Matici hrvatskoj.

Članak 46.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica

Bruna Esih

U Zagrebu, 1. lipnja 2017.