Na temelju odredbe članka 6. Ustava Republike Hrvatske (˝Narodne novine˝ br. 56/90, 135/97, 8/98 – pročišćeni tekst, 113/00, 124/00 – pročišćeni tekst, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14) i članka 10. Zakona o političkim strankama („Narodne novine”, br. 76/93, 111/96, 164/98, 36/01 i 28/06), Sabor Neovisnih za Hrvatsku na svom II. zasjedanju održanom 22. srpnja 2019. donio je

STATUT
POLITIČKE STRANKE

NEOVISNI ZA HRVATSKU

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Statutom politička stranka NEOVISNI ZA HRVATSKU uređuje svoj naziv, sjedište, znak, svrhu i ciljeve svog postojanja, načela djelovanja, unutarnji ustroj, prava i obveze članstva, prestanak djelovanja te druga pitanja od interesa za članstvo i rad Stranke.
(2) Riječi i pojmovni sklopovi iz ovog Statuta koji imaju rodno značenje, jednako se odnose na muški i ženski rod bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili u ženskom rodu.

Članak 2.

(1) Naziv stranke je: NEOVISNI ZA HRVATSKU.
(2) Skraćeni naziv stranke glasi: NHR.
(3) Sjedište stranke je u Zagrebu.
(4) O promjeni poslovne adrese Stranke na području Grada Zagreba odlučuje njezino Predsjedništvo, a odlukom Sabora sjedište Stranke može biti premješteno i u drugi grad u Republici Hrvatskoj.

Članak 3.

(1) Politička stranka NEOVISNI ZA HRVATSKU (u daljnjem tekstu: Stranka) je pravna osoba te se kao politička stranka upisuje u Registar političkih stranaka i djeluje u Republici Hrvatskoj.
(2) Stranka djeluje i u inozemstvu, u skladu s Pravilnikom o djelovanju Stranke izvan granica Republike Hrvatske koji na prijedlog organizacija u inozemstvu donosi Predsjedništvo i u okvirima pravnog poretka dotične države.
(3) Za svoje obveze Stranka odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Članak 4.

(1) Mandat predsjednika i svih članova tijela Stranke u pravilu traje 4 (četiri) godine. Osim u slučajevima opisanim u članku 5., stavku 4. i članku 26.
(2) Predsjednik i članovi tijela Stranke mogu biti birani bez ograničenja broja mandata.
(3) Prestankom mandata stranačkih tijela prestaje i mandat svih njihovih članova.

Članak 5.

(1) Stranku predstavlja i zastupa predsjednik.
(2) U slučaju predsjednikove spriječenosti ili izbivanja do 3 (tri) mjeseca, Stranku predstavlja i zastupa član Predsjedništva kojega za to predsjednik pismeno ovlasti. O tom ovlaštenju bez odlaganja se obavješćuju svi članovi Predsjedništva.
(3) Ako predsjednikova spriječenost ili izbivanje traje dulje od 3 (tri) mjeseca, Predsjedništvo će u najkraćemu mogućem roku sazvati Sabor Stranke prema pravilima predviđenima u ovom Statutu.

Članak 6.

(1) Rad Stranke i njezinih tijela je javan.
(2) Sa zasjedanja pojedinih tijela Stranke može se isključiti javnost. Odluku o tome donosi dotično tijelo Stranke većinom glasova svih članova.

Članak 7.

(1) Ne gubeći svoju pravnu osobnost i politički identitet, Stranka može surađivati s političkim strankama i nepolitičkim organizacijama u Republici Hrvatskoj, koje zastupaju iste civilizacijske vrijednosti i slična nacionalno -politička te programska načela.
(2) Stranka se može učlaniti u međunarodne političke i nepolitičke organizacije kad je to potrebno radi ostvarenja njezinih ciljeva i kad se to ne kosi s njezinim temeljnim nacionalno -političkim i programskim načelima.
(3) Odluku o povezivanju i učlanjivanju iz prethodnih stavaka ovog članka donosi Predsjedništvo Stranke temeljem prethodnog mišljenja Nacionalnog vijeća Stranke.

Članak 8.

(1) Stranka ima svoj znak, pečat, stijeg i člansku iskaznicu.
(2) Znak Stranke je pravokutnik kojemu je dulja vodoravna gornja stranica crvene, a donja vodoravna stranica plave boje, dok su okomite stranice trostruko kraće te u gornjoj trećini crvene, a u donjoj trećini plave boje, dok su u srednjoj trećini nezatvorene. Unutar pravokutnika na bijeloj podlozi velikim tiskanim slovima plave boje napisano je NHR. Ispod pravokutnika velikim tiskanim slovima plave boje napisano je NEOVISNI ZA HRVATSKU.
(3) Pečat Stranke je četvrtastog oblika, veličine 45 x 15 mm, koji je u grafičkome smislu istovjetan znaku Stranke, pa se unutar pravokutnika čije su okomite stranice u srednjoj trećini nezatvorene nalazi natpis NEOVISNI ZA HRVATSKU, pri čemu se riječ HRVATSKU nalazi u donjem retku.
(4) Stijeg Stranke bijele je boje sa znakom Stranke u sredini.
(5) Izgled i sadržaj članske iskaznice utvrđuje Predsjedništvo Stranke.
(6) Himnu Stranke utvrđuje Predsjedništvo.

II. CILJ, NAČELA I NAČIN DJELOVANJA

Članak 9.

(1) NEOVISNI ZA HRVATSKU je politička stranka koja okuplja sve slojeve hrvatskog naroda i drugih građana Republike Hrvatske, a njezin se program temelji na hrvatskom rodoljublju, parlamentarnoj demokraciji, tržišnom gospodarstvu i drugim vrijednostima europske uljudbe koje su ukorijenjene u hrvatskoj narodnoj predaji.
(2) NEOVISNI ZA HRVATSKU je politička stranka koja zastupa i promiče hrvatske nacionalne interese, samobitnost i identitet hrvatskog naroda, njegovu predaju i povijesnu baštinu, a naročito vrijednosti Domovinskog rata te pravo hrvatskog naroda na slobodnu i neovisnu državu.
(3) NEOVISNI ZA HRVATSKU je socijalna i slobodarska politička stranka jer zagovara i promiče društvenu solidarnost, slobodu pojedinca, kao i slobodu svih društvenih skupina i razreda te slobodu hrvatskog naroda i najviše standarde zaštite manjinskih prava nacionalnih manjina u demokratski uređenoj hrvatskoj državi.

Članak 10.

Svrha postojanja i temeljni cilj Stranke je izgradnja, stabilnost i prosperitet slobodne, neovisne i demokratske države hrvatskog naroda, u kojoj će svi njezini građani biti ravnopravni, a nacionalne i druge manjine uživati najviši stupanj pravne zaštite.

Članak 11.

Opisane ciljeve i svrhu postojanja stranka će posebno ostvarivati:
– promicanjem građanske svijesti o pravu hrvatskog naroda na slobodnu i neovisnu državu,
– zauzimanjem za poštivanje civilizacijskih i tradicionalnih vrijednosti hrvatskoga naroda, njegove povijesti i njegove borbe za državnu neovisnost, okrunjene Domovinskim ratom i stvaranjem moderne demokratske Republike Hrvatske,
– zalaganjem za slobodu i ravnopravnost pojedinca i skupina te za višestranačku demokraciju, društvenu solidarnost i socijalnu pravdu,
– zalaganjem za ekonomske slobode i privatnu inicijativu,
– zalaganjem za zaštitu zdravlja i života čovjeka od njegova začeća do prirodne smrti,
– poštivanjem zakonitosti, pravne države i trodiobe vlasti,
– promicanjem zajedništva hrvatskoga naroda u Republici Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i u iseljeništvu.

III. ČLANSTVO

Članak 12.

(1) Članom Stranke može postati svaki poslovno sposobni hrvatski državljanin koji ima navršenih 18 godina, te prihvaća načela, program i statut Stranke, izražava spremnost zastupati i promicati njezine ciljeve, a nije član koje druge političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj,
(2) Članom stranke ne može postati osoba čije je ponašanje u suprotnosti s Etičkim kodeksom Stranke, osoba koja po izbornom zakonodavstvu Republike Hrvatske ne može biti kandidat na nekim od izbora, osoba koja je sama istupila ili bila isključena iz Stranke niti osoba koja je članom druge političke stranke.
(3) Iznimno, osoba koja je sama istupila ili bila isključena iz Stranke, može ponovno postati njezinim članom na temelju odluke Predsjedništva uz suglasnost Časnoga suda .
(4) Registar članstva u skladu s Pravilnikom o članstvu vodi Glavni tajnik Stranke, a čuva se isključivo u sjedištu Stranke.
(5) Članovi Stranke plaćaju godišnju članarinu čiju visinu utvrđuje Predsjedništvo.

Članak 13.

(1) Članom Stranke postaje se upisom u Registar članstva.
(2) Ukoliko izvršni odbor ogranka odnosno podružnice Stranke utvrdi da osoba koja želi upis u članstvo te je potpisala pristupnicu ne ispunjava uvjete iz članka 12. ovoga Statuta, ovlašten je u roku 8 dana, od dana kada je zaprimio potpisanu pristupnicu, uputiti neposrednom višem organizacijskom tijelu pisani priziv kojim se osporava upis dotične osobe u članstvo.
(3) Neposredno više organizacijsko tijelo mora u roku od 60 dana dostaviti pisanu odluku izvršnom odboru ogranka odnosno podružnice o upisu dotične osobe u članstvo Stranke.
(4) Protiv odluke neposredno višeg organizacijskog tijela izvršni odbor ogranka odnosno podružnice ili osoba kojoj je osporeno članstvo mogu, u roku od 8 dana od dana primitka odluke, uložiti priziv Časnom sudu Stranke, koji donosi konačnu odluku.
(5) Svojstvo člana dokazuje se članskom iskaznicom, te se sva prava iz ovog Statuta mogu ostvariti isključivo uz predočenje članske iskaznice i dokaza o redovito plaćenoj članarini.

Članak 14.

Članstvo u Stranci prestaje:
– podnošenjem pisanog očitovanja člana o njegovu istupanju iz Stranke,
– isključenjem člana,
– neplaćanjem članarine dulje od 6 mjeseci,
– sudjelovanjem člana Stranke na izbornoj listi bilo koje druge političke stranke ili političke organizacije odnosno neovisnoj listi u Republici Hrvatskoj,
– upisom u drugu političku stranku registriranoj u Republici Hrvatskoj,
– smrću člana,
– član Stranke može biti isključen ako teže povrijedi članske obveze propisane Statutom i drugim općim aktima Stranke,
– u slučaju pravomoćne sudske presude za kazneno djelo počinjeno na štetu Stranke te u slučaju pravomoćne presude za počin kaznenog djela pri čemu je izrečena bezuvjetna kazna zatvora u trajanju od 5 godina ili dulje,
– u slučaju da član stranke bude pravomoćno osuđen za počin kakvog kaznenog djela koje nije obuhvaćeno prethodnim podtočkama, o mogućem isključenju iz stranke odlučiti će Časni sud stranke, vodeći pri tome računa o svom okolnostima djela a osobito o interesu same stranke,
– u svim slučajevima u kojima članstvo ne prestaje automatizmom nakon što se ostvare uvjeti na temelju kojih članstvo automatizmom prestaje, konačnu odluku donosi Časni sud stranke.

Članak 15.

(1) U povodu pisanog očitovanja člana o njegovu istupanju iz Stranke, temeljna organizacija donosi deklaratornu odluku o kojoj se bez odlaganja izvješćuje Glavni tajnik radi njezina evidentiranja u Registru članstva.
(2) Zahtjev za isključenjem člana iz Stranke podnosi Predsjedništvo na vlastitu inicijativu, na temelju obrazloženog zahtjeva nižih organizacijskih tijela ( županijska organizacija, organizacija Grada Zagreba, podružnica ili ogranak) ili na temelju obrazloženog zahtjeva koji podnese najmanje 100 (sto) članova Stranke Časnom sudu koji donosi odluku o isključenju.
(3) Razlozi za isključenje člana, postupak isključenja i pravni lijekovi propisani su Statutom i Pravilnikom o članstvu.

Članak 16.

Član Stranke ima pravo:
– birati i biti biran u stranačka tijela,
– sudjelovati u radu stranačkih tijela u koja je izabran,
– iznositi mišljenja te davati prijedloge i poticaje radu stranačkih tijela,
– biti obaviješten o usvojenim gledištima, aktivnostima i odlukama stranačkih tijela na sastancima organizacije kojoj pripada, na službenim internetskim stranicama i ostalo,
-obnašati dužnost predsjednika na samo jednoj organizacijskoj razini.

Članak 17.

Član Stranke obvezan je:
– držati se stranačkog programa i načela djelovanja Stranke,
– promicati stranački program i načela te vrijednosti sadržane u njima,
– pridržavati se odredaba Statuta i drugih općih akata Stranke,
– provoditi odluke stranačkih tijela,
– poštovati Etički kodeks i čuvati ugled Stranke,
– čuvati tajnost podataka i ocjena iznesenih na sjednicama stranačkih tijela koje su zatvorene za javnost,
– redovito plaćati članarinu.

Članak 18.

Prava, obveze i odgovornosti članova Stranke koje nisu regulirane ovim Statutom, uređuju se Pravilnikom o članstvu i drugim općim aktima Stranke.

IV. USTROJ STRANKE

Članak 19.

Svoj unutarnji ustroj u Republici Hrvatskoj Stranka usklađuje s njezinim upravno-političkim ustrojem. O ustroju Stranke u drugim državama odluku donosi Predsjedništvo stranke, uzimajući u obzir upravno – politički ustroj dotične države, a osobito broj članova Stranke u toj državi.

Članak 20.

Stranka se sastoji od središnjih tijela te sljedećih organizacija: ogranka, podružnice, županijske organizacije i organizacije za Grad Zagreb.

Članak 21.

(1) Organizacija na području Grada Zagreba izjednačena je sa županijskom organizacijom, a organizacija pojedine gradske četvrti predstavlja podružnicu.
(2) Nakon što u pojedinim stranim državama u skladu s propisima dotične države bude organizirano najmanje dva ogranaka, ti ogranci se udružuju u ustrojstveni oblik podružnice. Sve podružnice u inozemstvu udružuju se u ustrojstveni oblik koji je izjednačen sa županijskom organizacijom.
(3) Ako u dotičnoj državi ne postoje uvjeti za ustrojavanje ogranaka, a registrirano je najmanje 15 članova Stranke, iznimno se ustanovljuje stranačka organizacija razine podružnice Stranke. Takva podružnica djeluje dok se ne steknu uvjeti za podizanje ogranaka. Do tada poslove iz djelokruga Izvršnog odbora ogranka obavlja Izvršni odbor podružnice.

Članak 22.

(1) Odluku o osnivanju ogranaka i podružnica donosi izvršni odbor županijske organizacije, a tamo gdje županijska podružnica ne postoji odluku o osnivanja ogranaka i podružnica donosi Predsjedništvo Stranke natpolovičnom većinom glasova. Odluku o raspuštanju ustrojstvenih oblika Stranke donosi Predsjedništvo natpolovičnom većinom svih glasova.
(2) Do osnivanja pojedinih ustrojstvenih oblika Stranke ili nakon njihova raspuštanja, Predsjedništvo na prijedlog Predsjednika Stranke imenuje koordinatora ili privremenog povjerenika za pojedina područja, te im određuje ovlaštenja i zadaće. Mandat koordinatora ili privremenog povjerenika ne može trajati dulje od 6 (šest) mjeseci.
(3) Sva pitanja koja se odnose na ustrojstvo Stranke, a nisu uređena ovim Statutom, uređuju se Pravilnikom o ustroju Stranke i drugim općim aktima Stranke.

Članak 23.

(1) Temeljni ustrojstveni oblik Stranke je ogranak. Ogranak se osniva za dio pojedine općine ili grada (gradske četvrti). Ogranak čine najmanje tri člana. Ogranak bira tročlano predsjedništvo. Ako ima više od 6 članova može izabrati i izvršni odbor. Ogranak koji ima više od deset članova donosi vlastiti Pravilnik o radu, usklađen s odredbama ovog Statuta. Taj Pravilnik se dostavlja na odobrenje Predsjedništvu Stranke ili izvršnom odboru županijske organizacije i stupa na snagu danom donošenja tog odobrenja. Smatrat će se da je odobrenje izdano ako Predsjedništvo Stranke o njemu ne donese odluku u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka Pravilnika.
(2)Podružnica Stranke djeluje na području općine odnosno grada, a sastoji se od ogranaka koji djeluju na području te općine ili grada. Podružnica ima svoju skupštinu u koju ogranci delegiraju svoje predstavnike razmjerno broju svojih članova, te biraju vlastito tročlano predsjedništvo, a mogu izabrati i izvršni odbor. Podružnica Stranke donosi vlastiti Pravilnik o radu, usklađen s odredbama ovog Statuta. Taj Pravilnik se dostavlja na odobrenje Predsjedništvu Stranke ili izvršnom odboru županijske organizacije i stupa na snagu danom donošenja tog odobrenja. Smatrat će se da je odobrenje izdano ako Predsjedništvo Stranke o njemu ne donese odluku u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka Pravilnika.
(3) Županijska organizacija Stranke djeluje na području pojedine županije odnosno Grada Zagreba, a sastoji se od svih podružnica koje djeluju na području dotične županije odnosno Grada Zagreba. Županijska organizacija stranke ima skupštinu u koju podružnice delegiraju svoje predstavnike razmjerno broju svojih članova, te bira vlastito tročlano predsjedništvo, a može izabrati i izvršni te nadzorni odbor. Županijska organizacija Stranke donosi vlastiti Pravilnik o radu, usklađen s odredbama ovog Statuta. Taj Pravilnik se dostavlja na odobrenje Predsjedništvu Stranke i stupa na snagu danom donošenja tog odobrenja. Smatrat će se da je odobrenje izdano ako Predsjedništvo Stranke o njemu ne donese odluku u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka Pravilnika.

V. SREDIŠNJA TIJELA STRANKE

Članak 24.

Središnja tijela Stranke su:
– Sabor
– Predsjedništvo
– Predsjednik
– Nacionalno vijeće
– Časni sud
– Nadzorni odbor

Sabor Stranke

Članak 25.

(1) Sabor je najviše tijelo Stranke, a čine ga svi njezini članovi (sabornici) odnosno predstavnici županijskih organizacija Stranke s cijelog područja njezina djelovanja odnosno organizacije za Grad Zagreb, te predstavnici njezinih organizacija u drugim državama.
(2) Sabor može biti redovan i izvanredan
(3) Odluku o broju sabornika donosi Predsjedništvo najkasnije 30 (trideset) dana prije održavanja Sabora te o njoj bez odlaganja izvješćuje organizacije navedene u stavku 1. ovog članka. One samostalno, u okviru zadanog broja i u skladu s vlastitim Pravilnikom o radu, određuju sabornike iz vlastitih redova te o tome obavješćuju Predsjedništvo najmanje 15 (petnaest) dana prije dana održavanja Sabora. Članovi Nacionalnog vijeća, Predsjedništva, Nadzornog odbora, Časnog suda te saborski zastupnici Stranke i predsjednici zajednica Stranke po položaju su članovi Sabora.
(3) Poziv odnosno akreditacije sabornicima, potpisan od strane Predsjednika Stranke, prijedlog dnevnog reda te prijedlog Poslovnika o radu Sabora upućuje se svim sabornicima najmanje 8 (osam) dana prije dana održavanja Sabora.
(4) Za valjanost zasjedanja Sabora potrebna je nazočnost natpolovične većine sabornika, a odluke se donose natpolovičnom većinom svih nazočnih sabornika.
(5) Predsjedništvo Stranke može odlukom pozvati i nestranačke osobe da sudjeluju u radu Sabora, ali bez prava glasa.

Članak 26.

(1) Redoviti izvještajni sabor saziva se najmanje svake druge godine, a saziva ga Predsjednik Stranke na prijedlog Predsjedništva. Redoviti izborni Sabor saziva se svake četvrte godine, računajući od dana održavanja osnivačke skupštine odnosno od dana održavanja prethodnog Sabora.
(2) Nadzorni odbor ili pet županijskih organizacija ili najmanje jedna trećina članova Stranke ovlašteni su podnijeti pisani i obrazloženi zahtjev za izvanredno zasjedanje Sabora. Ako se Predsjednik ogluši na taj zahtjev u roku od 8 (osam) dana te ne sazove Sabor, uzimajući u obzir rok i obveze iz čl. 25. ovog Statuta, podnositelj zahtjeva je ovlašten sam u propisanim rokovima i na propisani način sazvati izvanrednu sjednicu Sabora. Ta izvanredna sjednica može biti izborna samo ako je zahtjev u tom smislu postavljen već pri podnošenju zahtjeva Predsjedništvu.

Članak 27.

(1) Rad Sabora uređuje se Poslovnikom o radu koji sam Sabor usvaja na početku zasjedanja.
(2) O radu Sabora sastavlja se zapisnik koji ovjerava dvočlano ovjeroviteljsko povjerenstvo izabrano na samome Saborru. Poslovnikom o radu Sabora može se predvidjeti i slikovno odnosno tonsko snimanje zasjedanja, kao i osnivanje posebnih radnih tijela Sabora (kandidacijsko povjerenstvo, izborno povjerenstvo, verifikacijsko povjerenstvo i slično).

Članak 28.

Sabor Stranke
– donosi i mijenja Statut Stranke,
– donosi i mijenja program Stranke,
– donosi Poslovnik o svom radu,
– utvrđuje temeljne smjernice politike stranke,
– bira i razrješuje članove Predsjedništva Stranke,
– bira i razrješuje predsjednika Stranke,
– bira i razrješuje Časni sud,
– bira i razrješuje Nadzorni odbor,
– raspravlja o izvješćima Predsjednika, Predsjedništva, Nacionalnog vijeća, političkog tajnika i drugih tijela Stranke te ih usvaja i daje smjernice za njihov daljnji rad,
– osniva savjetodavna i druga tijela Stranke,
– donosi odluku o premještanju sjedišta Stranke izvan Grada Zagreba,
– 3/4 većinom glasova sabornika donosi odluku o raspuštanju Stranke.

Nacionalno vijeće Stranke

Članak 29.

(1) Nacionalno vijeće Stranke je savjetodavno tijelo u čiji sastav po položaju ulaze:
– članovi Predsjedništva Stranke,
– saborski zastupnici Stranke,
– predsjednici županijskih organizacija Stranke odnosno koordinatori na županijskoj razini,
– predstavnici Stranke iz Bosne i Hercegovine, broj kojih utvrđuje Predsjedništvo Stranke,
– predstavnici Stranke iz treće države u kojoj Stranka ima najmanje dva ogranka, pri čemu broj tih predstavnika utvrđuje Predsjedništvo Stranke,
– predsjednici zajednica Stranke iz članka 45. statuta.
(2) Nacionalno vijeće rješava žalbe i pravne lijekove protiv odluka koje donosi Časni sud u prvom stupnju.
(3) Nacionalno vijeće djeluje prema Poslovniku koje samo donosi i usvaja većinom glasova svih njegovih članova.

Članak 30.

Nacionalno vijeće:
– razmatra djelovanje središnjih tijela Stranke i njezinih ustrojstvenih oblika,
– daje smjernice za usklađenje djelovanja središnjih tijela Stranke,
– daje mišljenja i prijedloge o političkom djelovanju Stranke,
– daje prethodno mišljenje Predsjedništvu Stranke o mogućem povezivanju s drugim političkim strankama u Republici Hrvatskoj ili o učlanjenju u međunarodne političke organizacije.

Članak 31.

(1) Nacionalno vijeće po potrebi, a najmanje jednom godišnje saziva Predsjednik Stranke koji i predsjeda njegovim radom. Poziv članovima Nacionalnog vijeća i prijedlog dnevnog reda Predsjednik upućuje svim članovima Nacionalnog vijeća najmanje 8 (osam) dana prije dana održavanja sjednice.
(2) Da bi Nacionalno vijeće moglo donositi pravovaljane odluke, potrebno je da u njegovu radu i u glasovanju sudjeluje najmanje polovica (50 %) njegovih članova.
(3) Uslijed spriječenosti članovi Nacionalnog vijeća mogu nazočiti sjednici telefonskom ili video vezom. Za pravovaljano sudjelovanje u raspravama i odlučivanju nužna je nazočnost člana Nacionalnog vijeća tokom cijelog trajanja sjednice.

Predsjedništvo Stranke

Članak 32.

(1) Predsjedništvo Stranke ima 9 (devet) članova, a čine ga:
a) predsjednik Stranke
b) politički tajnik
c) glavni tajnik
d) šest članova predsjedništva
e) predsjednici zajednica Stranke
(2) Sjednice Predsjedništva održavaju se po potrebi, a saziva ih predsjednik Stranke. Predsjednik mora u roku od osam dana sazvati sjednicu Predsjedništva ako pismeni i obrazloženi zahtjev u tom smislu podnese 6 (šest) članova Predsjedništva. Ako se Predsjednik ogluši na taj zahtjev, sjednicu Predsjedništva u daljnjem roku od 15 (petnaest) dana može sazvati onih 6 (šest) članova Predsjedništva koji su tražili njezino sazivanje od Predsjednika.
(3) Predsjedništvo donosi Poslovnik o svom radu.
(4) Uslijed spriječenosti članovi Predsjedništva mogu nazočiti sjednici telefonskom ili video vezom. Za pravovaljano sudjelovanje u raspravama i odlučivanju nužna je nazočnost člana Predsjedništva tokom cijelog trajanja sjednice.

Članak 33.

Predsjedništvo Stranke natpolovičnom većinom glasova svih članova Predsjedništva:
– donosi Poslovnik o svom radu,
– donosi i usvaja Pravilnik o članstvu,
– donosi i usvaja Pravilnik o ustroju Stranke,
– donosi i usvaja Pravilnik o djelovanju Stranke izvan granica Republike Hrvatske,
– utvrđuje i usvaja Etički kodeks Stranke,
– donosi i usvaja Stegovni pravilnik Stranke,
– donosi druge odluke i opće akte čije donošenje ovim Statutom nije stavljeno u djelokrug Sabora Stranke,
– zauzima politička stajališta i određuje politiku Stranke,
– na prijedlog predsjednika Stranke imenuje i razrješava političkog tajnika Stranke,
– na prijedlog političkog tajnika Stranke bira i razrješava njegove pomoćnike,
– na prijedlog predsjednika Stranke imenuje i razrješava glavnog tajnika Stranke,
– na prijedlog Glavnog tajnika Stranke bira i razrješava njegove pomoćnike
– na prijedlog predsjednika Stranke može izvršiti kooptiranje novih članova Predsjedništva Stranke do 1/3 (jedne trećine) od ukupnog broja članova Predsjedništva,
– na prijedlog predsjednika Stranke može razriješiti kooptirane članove Predsjedništva.
– odlučuje o broju predstavnika Stranke iz Bosne i Hercegovine koji ulaze u sastav Nacionalnog vijeća stranke,
– odlučuje o broju predstavnika Stranke iz treće države koji ulaze u sastav Nacionalnog vijeća stranke,
– odlučuje o osnivanju nižih ustrojstvenih oblika Stranke tamo gdje ne postoji županijska organizacija,
– odobrava Pravilnike o radu ogranaka, podružnica, županijskih organizacija Stranke, organizacije Grada Zagreba te zajednica Stranke navedenih u članku 45.,
– odlučuje o raspuštanju svih ustrojstvenih oblika Stranke (ogranak, podružnica, županijska organizacija, organizacija Grada Zagreba te zajednice navedene u članku 45.),
– imenuje i razrješuje koordinatore ili privremene povjerenike za pojedina područja, te im određuje ovlaštenja i zadaće,
– predlaže sazivanje sabora predsjedniku Stranke
– odlučuje o broju članova Sabora (sabornika),
– predlaže Poslovnik o radu Sabora,
– donosi odluku o visini godišnje članarine,
– donosi odluku o pokretanju tiskanoga i elektroničkoga glasila te internetskih stranica Stranke,
– odlučuje o zakupu poslovnog prostora i promjeni poslovne adrese Stranke u gradu Zagrebu,
– odlučuje o zapošljavanju pomoćnog osoblja i o znatnijim troškovima i izdatcima Stranke,
– osniva pomoćna radna tijela, odbore i povjerenstva,
– obavlja druge poslove predviđene općim aktima stranke.

Članak 34.

Predsjedništvo Stranke većinom glasova svih članova Predsjedništva poziva i nestranačke osobe da bez prava glasa sudjeluju u radu Sabora Stranke, Nacionalnog vijeća i Predsjedništva.

Predsjednik Stranke

Članak 35.

Predsjednik Stranke:
– predstavlja i zastupa Stranku,
– na prijedlog Predsjedništva saziva i vodi sabor Stranke,
– saziva i vodi sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća,
– predlaže Predsjedništvu izbor političkog tajnika,
– predlaže Predsjedništvu izbor glavnog tajnika,
– potpisuje akte Sabora, Nacionalnog vijeća i Predsjedništva,
– predlaže tijelima Stranke smjernice za političko djelovanje,
– sudjeluje u radu i donošenju odluka Predsjedništva, Nacionalnog vijeća i Sabora,
– u ime Stranke istupa u javnosti u skladu s programom i stajalištima koja su prethodno usvojili Sabor, Nacionalno vijeće ili Predsjedništvo Stranke,
– skrbi o zakonitosti te o provedbi odluka Sabora, Nacionalnog vijeća i Predsjedništva,
– usklađuje i potiče suradnju tijela Stranke,
– upravlja radom glavnog tajnika i nadzire ga,
– podnosi izvješća Saboru, Nacionalnom vijeću i Predsjedništvu,
– obavlja druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim općim aktima Stranke,
– pisanom odlukom može odrediti jednog od članova Predsjedništva da u njegovo ime zastupa Stranku za pojedina pitanja.

Politički tajnik

Članak 36.

(1) Političkog tajnika na prijedlog predsjednika Stranke imenuje i razrješava Predsjedništvo natpolovičnom većinom svih članova.
(2) Politički tajnik je po položaju član Predsjedništva stranke.
(3) Na prijedlog političkog tajnika, Predsjedništvo Stranke može imenovati i razriješiti pomoćnike političkom tajniku.

Članak 37.

Politički tajnik:
– predlaže tijelima Stranke smjernice za političko djelovanje,
– sudjeluje u radu i donošenju odluka Predsjedništva, Nacionalnog vijeća i Sabora,
– u ime Stranke istupa u javnosti u skladu s programom i stajalištima koja su prethodno usvojili Sabor, Nacionalno vijeće ili Predsjedništvo Stranke,
– podnosi izvješća Saboru, Nacionalnom vijeću i Predsjedništvu,
– obavlja druge poslove predviđene ovim Statutom i Pravilnikom o ustroju Stranke.

Glavni tajnik

Članak 38.

(1) Glavnog tajnika Stranke natpolovičnom većinom imenuje i razrješava Predsjedništvo na prijedlog Predsjednika Stranke.
(2) Na prijedlog glavnog tajnika, Predsjedništvo Stranke može imenovati i razriješiti pomoćnike glavnom tajniku.

Članak 39.

Glavni tajnik:
– pomaže predsjedniku Stranke u ispunjavanju njegovih zadaća i sve svoje zadaće obavlja u dogovoru s predsjednikom,
– s Predsjednikom skrbi o urednosti, ažurnosti i zakonitosti poslovanja Stranke,
– vodi Registar članstva i ustrojstvenih oblika Stranke u suradnji s tajništvom Stranke
– organizira i vodi korespondenciju s članstvom i ustrojstvenim oblicima Stranke u suradnji s tajništvom Stranke,
– odlučuje o plaćanju režijskih i sličnih manjih troškova i izdataka Stranke uz odobrenje predsjednika Stranke,
– obavlja druge poslove predviđene općim aktima Stranke.

Nadzorni odbor

Članak 40.

(1) Nadzorni odbor Stranke ima 3 (tri) člana od kojih je jedan predsjednik. Predsjednika Nadzornog odbora i njegove članove bira Sabor većinom nazočnih sabornika.
(2) Članstvo u Nadzornom odboru nespojivo je s članstvom u bilo kojem drugom središnjem tijelu Stranke.
(3) Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora, a može ih na vlastitu inicijativu ili na zahtjev dva člana Nadzornog odbora sazvati i Predsjednik Stranke, koji nema pravo sudjelovanja u radu Nadzornog odbora niti u donošenju njegovih odluka.
(4) Za valjanost zasjedanja potrebna je nazočnost natpolovične većine članova Nadzornog odbora, a odluke se donose natpolovičnom većinom svih nazočnih članova.

Članak 41.

Nadzorni odbor:
– nadzire zakonitost financijsko – materijalnog poslovanja Stranke,
– nadzire uredno vođenje poslovnih knjiga,
– prati i nadzire provedbu Statuta i ostalih akata Stranke i njezinih središnjih tijela,
– na vlastitu inicijativu ili na zahtjev izvješćuje Predsjedništvo Stranke o svome radu,
– u slučajevima predviđenima ovim Statutom zahtijeva sazivanje odnosno saziva izvanredni sabor Stranke,
– podnosi izvješća Saboru Stranke,
– obavlja druge poslove predviđene općim aktima Stranke.

Časni sud

Članak 42.

(1) Časni sud je tijelo koje odlučuje o povredama prava i obveza članova Stranke.
(2) Časni sud je sud prvog stupnja.
(3) Časni sud je u suđenju neovisan, a postupa samo po zahtjevu tijela odnosno članova Stranke.
(4) Članovi časnog suda ne smiju biti članovima središnjih tijela Stranke.
(5) Članovi časnog suda imaju četverogodišnji mandat i mogu biti opet birani.
(6) Časni sud, odnosno njegovi članovi ne mogu pokretati stegovne postupke.
(7) Na izuzeće članova časnog suda na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o kaznenom postupku.

Članak 43.

Protiv odluke Časnog suda kao suda prvoga stupnja dopušten je priziv Nacionalnom vijeću kao drugostupanjskom tijelu u stegovnom postupku u roku od 8 dana od dana primitka odluke.

Članak 44.

(1) Časni sud ustanovljuje se za cijelo područje djelovanja Stranke.
(2) Sabor bira časni sud.
(3) Časni sud sastoji se od predsjednika i 2 suca.
(4) Nacionalno vijeće odlučuje o prizivima protiv odluka Časnog suda.
(5) Nacionalno vijeće ovlašteno je pobijanu odluku potvrditi, preinačiti ili vratiti na ponovnu raspravu i odlučivanje, a u instruktivnom roku od 30 dana.
(6) Na dostavu, postupanje i odlučivanje na odgovarajući način primjenjuju se pravila Zakona o kaznenom postupku.
(7) Član Stranke protiv kojega se vodi postupak ne može sudjelovati u radu u svom predmetu.
(8) Nacionalno vijeće dužno je u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta donijeti Pravilnik o odlučivanju i postupanju Časnog suda, a u skladu s odredbama ovog Statuta, osnovnim načelima kaznenog postupka i svrhe njegovog postupanja, vodeći pri tom računa o cilju, načelima i načinu djelovanja Stranke.

VI. ZASEBNI NAČIN ORGANIZIRANJA I DJELOVANJA U STRANCI

Zajednice

Članak 45.

Radi sveobuhvatnog razmatranja i rješavanja specifičnih problema i promicanja stranačkog programa na određenim područjima društvenog života u Stranci se osnivaju zajednice koje kao organizacijske cjeline djeluju u sastavu stranačkih organizacija iste razine:
– Mladi NHR -a,
– Žene NHR -a,
– Hrvatski branitelji NHR -a.
Predsjedništvo može donijeti odluku o osnivanju i drugih zajednica unutar Stranke.
Odlukom o osnivanju zajednica određuje se područje djelovanja i ustrojstvo zajednica.
Zajednice Stranke donose Pravilnik o ustroju i djelovanju zajednice, sukladno odredbama ovog Statuta.
Osoba koja nije član NHR -a ne može birati ili biti birana u nekoj od navedenih zajednica NHR -a.

Članak 46.

Članove zajednice Stranke u pravilu čine članovi Stranke.
Mlade NHR-a čine članovi Stranke u pravilu u dobi od 18 do 30 godina.
Članom zajednica Stranke može postati i svaka punoljetna osoba, hrvatski državljanin, ako i nije član NHR-a, a izražava spremnost provoditi program i ostvarivati ciljeve Stranke.

Članak 47.

Učlanjenjem u zajednicu Stranke ne prestaju prava i obveze članova Stranke u temeljnom organizacijskom obliku Stranke prema prebivalištu, gdje ostvaruju sva članska prava i obveze utvrđene ovim Statutom ili drugim aktima Stranke.

Članak 48.

Zajednice Stranke u odnosu prema tijelima Stranke na svim razinama Stranke razmatraju i predlažu rješenja specifičnih problema svoje zajednice, u okviru stranačkog programa.

Predsjednici izvršnih odbora zajednica Stranke, ukoliko nisu izabrani u izvršni odbor organizacijskih tijela Stranke ( ogranak, podružnica, županijska organizacija i organizacija Grada Zagreba) sudjeluju u radu tih tijela, s pravom glasa.

Klub zastupnika i klubovi vijećnika NHR -a

Članak 49.

(1) Zastupnici članovi Stranke ustanovljuju u Hrvatskom saboru Klub zastupnika NHR -a, koji donosi svoj Poslovnik.
(2) Članovi Kluba zastupnika Stranke biraju i razrješuju predsjednika i potpredsjednika kluba
(3) Gradski zastupnici i vijećnici članovi Stranke ustanovljuju u skupštini jedinice lokalne samouprave klub vijećnika, koji donosi svoj Poslovnik.
(4) Članovi kluba vijećnika biraju između sebe predsjednika i tijela kluba
(5) Klubovi provode politiku Stranke.

VII. PROMJENE STATUTA STRANKE

Članak 50.

Postupak za promjenu statuta Stranke pokreće se prijedlogom za promjenu Statuta.
Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti Predsjedništvo, pet županijskih organizacija ili najmanje jedna trećina članova Stranke
Prijedlog za promjenu Statuta upućuje se Predsjedništvu Stranke, ako on nije predlagatelj, koji donosi odluku o promjeni Statuta, većinom glasova Predsjedništva, ali uz prethodno mišljenje članova Nacionalnog vijeća.
Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta predsjedništvo Stranke donosi većinom glasova svih članova i upućuje saboru Stranke na donošenje.
Sabor Stranke donosi statutarnu odluku o izmjenama i dopunama statuta većinom glasova svih punopravnih sabornika.

VIII. PRESTANAK STRANKE

Članak 51.

(1) Stranka prestaje postojati odlukom Sabora, na prijedlog Predsjedništva Stranke
(2) Odluka o prestanku valjana je samo ako se donese većinom od ¾ ukupnoga broja sabornika.
(3) U slučaju prestanka postojanja Stranke, njezina imovina ima pripasti Matici hrvatskoj

IX. SREDSTVA ZA RAD

Članak 52.

Radi ostvarivanja svojih političkih ciljeva Stranka stječe prihode od članarine, dragovoljnih priloga (donacija), nakladničke djelatnosti te iz drugih zakonom dopuštenih izvora.

X. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 53.

(1) Osim u slučajevima koji su ovim Statutom posebno opisani, mandat svih tijela Stranke i članova tih tijela traje četiri godine.
(2) Član svakog tijela Stranke pisanu ostavku podnosi tijelu koje ga je izabralo, a obavijest o tome istodobno dostavlja tijelu kojega je bio član. Podnošenjem ostavke član stranke se više ne smatra aktivnim članom tijela u koje je bio izabran, pa mu se više ne mora dostavljati poziv na sjednice, niti se ubraja u kvorum. Tijelo može nastaviti raditi sve dok je broj članova veći od polovice najmanjeg broja članova predviđenih Statutom.

Članak 54.

(1) Poslove koji ovim Statutom nisu stavljeni u djelokrug drugih tijela Stranke ovlašteno je obavljati njezino Predsjedništvo.
(2) Tumačenje ovog Statuta daje sabor Stranke, a između zasjedanja sabora predsjedništvo Stranke.
(3) Izmjene i dopune Statuta donosi sabor.

Članak 55.

Predsjedništvo Stranke uskladit će Pravilnike iz članka 33. u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovog statuta.

Članak 56.
Organizacije i zajednice Stranke uskladit će se svoje djelovanje sukladno odredbama ovoga Statuta u roku od 30 dana nakon njegovog objavljivanja.

Članak 57.

Stupanjem na snagu ovoga Statuta stavlja se izvan pravne snage Statut donesen na I. (osnivačkom) saboru NHR -a.

Članak 58.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom objavljivanja na službenoj internetskoj stranici Stranke

 

U Zadru, 22. srpnja 2019.

Predsjednica:
Bruna Esih