Na temelju čl. 18. Statuta političke stranke BRUNA ESIH – ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU, Predsjedništvo Stranke na 11. sjednici, održanoj u Zagrebu 23. listopada 2017. godine, donosi sljedeći

PRAVILNIK O ČLANSTVU

 

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom politička stranka BRUNA ESIH – ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU uređuje prava i obveze svog članstva te osnivanje i ustroj svojih organizacija.

(2) Riječi i pojmovni sklopovi iz ovog Pravilnika koji imaju rodno značenje, jednako se odnose na muški i ženski rod bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili u ženskom rodu.

 

II. OPĆE ODREDBE

Članak 2.

(1) Članom Stranke može postati svaki poslovno sposobni hrvatski državljanin koji ima navršenih 18 godina, te prihvaća načela, Program i Statut Stranke te izražava spremnost zastupati i promicati njezine ciljeve, a nije član koje druge političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj.

(2) Članom stranke ne može postati osoba čije je ponašanje u suprotnosti s Etičkim kodeksom Stranke, osoba koja po izbornom zakonodavstvu Republike Hrvatske ne može biti kandidat na nekim od izbora u Republici Hrvatskoj, niti osoba koja je sama istupila ili bila isključena iz Stranke.

(3) Iznimno, osoba koja je sama istupila ili bila isključena iz Stranke, može ponovno postati njezinim članom na temelju odluke Predsjedništva, uz uvjete i na način propisan ovim Pravilnikom odnosno drugim općim aktima Stranke.

(4) Registar članstva u skladu s ovim Pravilnikom vodi Glavni tajnik Stranke, a čuva se u sjedištu Stranke. Registar se vodi u elektroničkome i u fizičkom (papirnatom) obliku.

(5) Članovi Stranke plaćaju godišnju članarinu čiju visinu utvrđuje Predsjedništvo posebnom odlukom koja se donosi dvotrećinskom glasova svih njegovih članova.

Članak 3.

Član Stranke ima pravo:

– birati i biti biran u stranačka tijela,

– sudjelovati u radu stranačkih tijela u koja je izabran,

– iznositi mišljenja te davati prijedloge i poticaje radu stranačkih tijela,

– biti obaviješten o usvojenim gledištima, aktivnostima i odlukama stranačkih tijela.

 Članak 4.

Član Stranke obvezan je:

– držati se stranačkog programa i načela djelovanja Stranke,

– promicati stranački program i načela te vrijednosti sadržane u njima,

– pridržavati se odredaba Statuta i drugih općih akata Stranke,

– sudjelovati u radu stranačkih sastanaka i skupova,

– provoditi odluke stranačkih tijela,

– poštovati Etički kodeks i čuvati ugled Stranke,

– čuvati tajnost podataka i ocjena iznesenih na sjednicama stranačkih tijela koje su zatvorene za javnost,

– redovito plaćati članarinu.

 

III. PRISTUPANJE STRANCI

Članak 5.

(1) Članom Stranke postaje se odlukom temeljne organizacije Stranke (ogranka) o upisu osobe u Registar članstva na temelju zahtjeva pojedine osobe izraženog u pristupnici koju je ta osoba popunila i vlastoručno potpisala. Odluku o upisu u članstvo u ime ogranka donosi njegov izvršni odbor.

(2) Ogranak će u roku od 8 (osam) dana od dana primitka potpisane pristupnice o njoj izvijestiti stranke tamo gdje ona postoji, neovisno o vlastitom stajalištu koje je zauzeo o primitku u članstvo njezina potpisnika. Ako podružnica nije osnovana ili ne postoji, ogranak će o potpisanoj pristupnici u istome roku izvijestiti Glavnog tajnika, neovisno o vlastitom stajalištu koje je zauzeo o primitku u članstvo njezina potpisnika.

(3) Do osnivanja ogranka Stranke na određenom području, pristupnica se dostavlja središnjici Stranke izravno ili posredovanjem koordinatora stranačkih aktivnosti za odnosno područje. Ako je pristupnica dostavljena središnjici Stranke, odluku o upisu u Registar članstva u ime središnjice donosi Glavni tajnik.

(4) Nakon osnivanja podružnice Stranke, potpisane dostavnice ogranak preko te organizacije podružnice bez odlaganja dostavlja Glavnom Tajniku.

(5) Pristupnica iz stavka 1. ovog članka iznimno se može dostaviti i u elektroničkom obliku. I ogranak i Glavni tajnik mogu zahtijevati da im se pored elektroničkog oblika popunjene i potpisane pristupnice, ta pristupnica dostavi i u izvorniku. U slučaju da se podatci navedeni u izvorniku razlikuju od onih koji su navedeni u elektroničkome obliku, mjerodavnima se smatraju podatci navedeni u izvorniku. Ogranak i Glavni tajnik u svakom slučaju mogu tražiti da im se dostavi dodatno pismeno objašnjenje tih razlika.

Članak 6.

(1) Kad odluku o upisu u članstvo iz članka 5. ovog Pravilnika donosi ogranak, ona se sastavlja u pisanom obliku te se bez odlaganja u izvorniku dostavlja Glavnom tajniku Stranke zajedno s izvornikom popunjene i vlastoručno potpisane pristupnice, a po potrebi i s dodatnom dokumentacijom.

(2) Jedna odluka može se odnositi na više osoba koje su zatražile pristup Stranci.

(3) Iznimno, odluka iz prethodnih stavaka ovog članka može biti dostavljena Glavnom tajniku i u elektroničkom obliku. Glavni tajnik može zahtijevati da mu se pored elektroničkog oblika odluke ona dostavi i u izvorniku, a može zahtijevati i da mu se dostavi zapisnik s odnosne sjednice ogranka. U slučaju da se podatci navedeni u izvorniku odluke razlikuju od onih u koji su navedeni u njezinu elektroničkome obliku, mjerodavnima se smatraju podatci navedeni u izvorniku. Glavni tajnik u svakom slučaju može tražiti da mu se dostavi dodatno pismeno objašnjenje tih razlika.

Članak 7.

(1) Kad je pristupnica iz čl. 5. dostavljena njemu, koordinator u odnosu na primitak u članstvo ima ona ovlaštenja i obveze koje ima ogranak te na odgovarajući način primjenjuje odredbe ovog Pravilnika kojima je propisano postupanje ogranka.

(2) Ako je pristupnica dostavljena središnjici Stranke, Glavni tajnik će o njoj bez odlaganja izvijestiti odgovarajući organizacijski oblik stranke odnosno koordinatora.

Članak 8.

(1) Predsjedništvo Stranke može osporiti odluku ogranka odnosno koordinatora, kao i odluku Glavnog tajnika o upisu novog člana u roku od 90 (devedeset) dana, računajući od dana kad Glavni tajnik primi odluku ogranka. Odluka Predsjedništva Stranke ima suspenzivan značaj i mora biti obrazložena, a o njoj se pismeno obavješćuju kako odnosno ogranak, tako i osoba čije je članstvo osporeno.

(2) Ogranak i osoba čije je članstvo osporeno imaju pravo na pravni lijek protiv odluke Predsjedništva iz stavka 1. ovog članka.

(3) Na pretpostavke, rokove i način izjavljivanja pravnog lijeka te postupak odlučivanja u povodu njega i njegove pravne posljedice, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Stegovnog pravilnika.

Članak 9.

Odredbe prethodnih članaka na odgovarajući se način primjenjuju i u slučajevima kad je odluku o primitku u članstvo donio koordinator stranačkih aktivnosti za odnosno područje.

 

IV. OSNIVANJE I DJELOVANJE  STRANAČKIH ORGANIZACIJA

Općenito

Članak 10.

(1) Svoj unutarnji ustroj u Republici Hrvatskoj Stranka usklađuje s njezinim upravno-političkim ustrojem. O ustroju Stranke u drugim državama odluku donosi Predsjedništvo stranke, uzimajući u obzir upravno-politički ustroj dotične države, a osobito broj članova Stranke u toj državi.

(2) Odluku o osnivanju i raspuštanju ustrojstvenih oblika Stranke donosi Predsjedništvo dvotrećinskom većinom svih glasova.

(3) Član Stranke može obnašati predsjedničku dužnost istodobno samo na jednoj organizacijskoj razini.

 Članak 11.

(1) Stranka se sastoji od središnjih tijela navedenih u Statutu, te sljedećih organizacija:

– ogranka,

– općinske odnosno područne ili gradske organizacije (podružnice), te

– županijske organizacije.

(2) Organizacija na području Grada Zagreba izjednačena je sa županijskom organizacijom, a područna organizacija za pojedine gradske četvrti grada Zagreba izjednačena je s općinskom odnosno gradskom organizacijom (podružnicom). Ogranci u Gradu Zagrebu osnivaju se za područje pojedinoga mjesnog odbora.

(3) Nakon što u pojedinim stranim državama u skladu s propisima dotične države bude organizirano najmanje pet ogranaka, ti ogranci se udružuju u ustrojstveni oblik koji je izjednačen s općinskom odnosno gradskom organizacijom (podružnicom), a skup svih organizacija stranke izvan područja Republike Hrvatske izjednačen je sa županijskom organizacijom.

(4) Skup svih organizacija stranke u Bosni i Hercegovini izjednačen je sa županijskom organizacijom.

Privremeni povjerenik (koordinator)

Članak 12.

(1) U slučajevima predviđenima Statutom odnosno ovim Poslovnikom, Predsjedništvo Stranke može imenovati koordinatore stranačkih aktivnosti na određenom području odnosno povjerenike.

(2) Odluke o tim imenovanjima Predsjedništvo donosi dvotrećinskom većinom svih članova.

Članak 13.

(1) Predsjedništvo imenuje privremenog povjerenika za određeno područje na kojem postoje članovi Stranke odnosno osobe koje su podnijele zahtjev za primitak u članstvo (pristupnica), ali nije utemeljen ogranak. Takav povjerenik nosi naslov koordinatora.

(2) Odluka o imenovanju koordinatora donosi se u pisanom obliku te se dostavlja imenovanoj osobi.

(3) Koordinator je obvezan o svome radu podnijeti pisano izvješće Predsjedništvu u roku koji je određen odlukom o imenovanju, a Predsjedništvo i mimo tog roka može zatražiti njegovo očitovanje.

Članak 14.

Kao privremeni povjerenik, koordinator:

– zastupa stranačka načela, Program i Statut na području za koje je imenovan,

– provodi politiku koju utvrđuju središnja tijela Stranke,

– okuplja pristaše i simpatizere Stranke,

– surađuje s pristašama i simpatizerima Stranke te s drugim koordinatorima ili stranačkim organizacijama, napose onima u istoj i susjednim županijama, odnosno u istoj i susjednim izbornim jedinicama,

– prima pristupnice i o njima izvješćuje Glavnog tajnika,

– donosi prvostupanjske odluke o primitku u članstvo u slučajevima propisanima ovim Pravilnikom,

– upućuje Predsjedništvu prijedloge i mišljenja o svim pitanjima relevantnima za djelovanje Stranke,

– sudjeluje u pripremama za osnivanje ogranaka i drugih stranačkih organizacija na području za koje je imenovan,

– predlaže dužnosnike u stranačkim tijelima, napose onima koja se osnivaju na području za koje je imenovan odnosno za županiju u kojoj se nalazi područje njegova djelovanje,

– podnosi izvješća Predsjedništvu o svom djelovanju.

Članak 15.

(1) Trajanje koordinatorova mandata može biti određeno u odluci o njegovu imenovanju, a ne može biti dulje od 6 (šest) mjeseci.

(2) I u slučaju da je koordinator imenovan na razdoblje kraće od šest mjeseci, Predsjedništvo može njegov mandat u svakom trenutku produljiti ili koordinatora razriješiti. Osim istekom šestomjesečnog roka, u svakom slučaju trajanje koordinatorova mandata prestaje osnivanjem županijske organizacije stranke za područje na kojem je djelovao koordinator.

(3) Odluke o produljenju mandata odnosno razrješenju koordinatora stupaju na snagu trenutkom donošenja, osim ako se u njima odredi drugačije. Odlukom o osnivanju županijske organizacije stranke ne može se predvidjeti produljenje mandata koordinatora.

(4) Protiv odluke o razrješenju koordinatora nema pravnog lijeka.

Ogranak

Članak 16.

(1) Ogranak je temeljni ustrojstveni oblik Stranke, a osniva se za pojedino naselje odnosno dio pojedine općine ili dio grada za koji je statutom te upravno-političke jedinice, u skladu s odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, osnovan mjesni odbor ili gradski kotar.

(2) Ogranak čine članovi koji na području odnosnoga dijela općine odnosno dijela grada imaju prijavljeno prebivalište.

(3) Nitko ne može biti član dvaju ili više ogranaka, niti se na području djelovanja jednoga mjesnog odbora odnosno gradskoga kotara može osnovati dva ili više ogranaka.

Članak 17.

(1) Član Stranke će o promjeni prebivališta obavijestiti ogranak kojemu je do tog trenutka pripadao, kako bi ogranak o tome u roku od 8 (osam) dana mogao izvijestiti Glavnog tajnika. Propusti li član udovoljiti toj obvezi, brisanje iz evidencije članstva pojedinog ogranka mogu po službenoj dužnosti provesti sam ogranak i tajnik Stranke.

(2) Član koji trajnije boravi izvan područja svog ogranka, ima pravo djelovati u ogranku na čijem području ima prijavljeno boravište, ali u tome ogranku nema pravo glasa niti može biti biran na kakvu dužnost.

Članak 18.

(1) Ogranak čine najmanje 3 (tri) člana Stranke.

(2) Članovi ogranka koji ima minimalan broj članova između sebe biraju predsjednika, koji predstavlja i zastupa ogranak, te zamjenika predsjednika i tajnika.

(3) U ogranku koji ima više od tri člana, tijela ogranka su: skupština članstva kao najviše tijelo, predsjednik i izvršni odbor ogranka.

(4) Izvršni odbor ima neparan broj, a najviše 11 (jedanaest) članova, koje skupština ogranka bira i razrješuje natpolovičnom većinom svih članova ogranka. Postupak i način glasovanja utvrđuje se poslovnikom skupštine. U sastav Izvršnog odbora, pored predsjednika, ulaze i zamjenik predsjednika te članovi. Na prijedlog predsjednika ogranka, izvršni odbor natpolovičnom većinom svih glasova između sebe bira tajnika.

(5) Ako skupština ogranka ne izabere potreban broj članova izvršnog odbora, preostale članove može kooptirati izabrani izvršni odbor dvotrećinskom većinom glasova.

(6) Ogranak koji ima više od 10 (deset) članova, na skupštini donosi i vlastiti poslovnik o radu, usklađen s odredbama Statuta. Taj poslovnik se dostavlja na odobrenje Predsjedništvu Stranke i stupa na snagu danom donošenja tog odobrenja. Smatrat će se da je odobrenje izdano ako Predsjedništvo Stranke o njemu ne donese odluku u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka poslovnika.

(7) O skupštini odnosno sjednici na kojoj se biraju osobe odnosno tijela iz prethodnih stavaka ovog članka sastavlja se zapisnik koji potpisuju izabrani predsjednik i tajnik. Po jedan primjerak tog zapisnika bez odlaganja se dostavlja podružnici te Glavnom tajniku.

Podružnica

Članak 19.

(1) Podružnica je općinska odnosno gradska organizacija Stranke koja djeluje na području općine odnosno grada (osim Grada Zagreba), a sastoji se od najmanje dva ogranka koji djeluju na području te općine ili grada.

(2) U Gradu Zagrebu se podružnica osniva za područje pojedine gradske četvrti.

Članak 20.

(1) Tijela podružnice su: skupština kao najviše tijelo, predsjednik, zamjenik predsjednika, tajnik te izvršni odbor i nadzorni odbor podružnice.

(2) U skupštinu podružnice ogranci delegiraju svoje predstavnike razmjerno broju svojih članova, pri čemu svaki ogranak ima najmanje jednog predstavnika. U skupštini podružnice ogranak ne može biti predstavljen s više od 3 (tri) člana.

(2) Broj članova skupštine Podružnice ne može biti manji od broja ogranaka na njezinu području, ali ne može broj ogranaka prekoračiti više od tri puta.

Članak 21.

(1) Skupština podružnice natpolovičnom većinom bira i razrješuje predsjednika koji predstavlja i zastupa podružnicu te zamjenika predsjednika i tajnika, kao i izvršni i nadzorni odbor. Postupak i način glasovanja utvrđuje se poslovnikom skupštine.

(2) Izvršni odbor ima neparan broj članova u koje, pored predsjednika, ulaze i zamjenik predsjednika te tajnik. Pri izboru članova izvršnog odbora vodit će se računa o teritorijalnoj zastupljenosti i o brojnosti pojedinih ogranaka, a najviši ukupan broj članova jednak je prvomu neparnom broju iznad broja ogranaka koji pripadaju podružnici.

(3) Članovi izvršnog odbora natpolovičnom većinom svih glasova između sebe biraju i razrješuju rizničara.

(4) Nadzorni odbor ima najviše 3 (tri) člana, koji između sebe biraju predsjednika. Nadzorni odbor nadzire poslovanje podružnice, te o tome izvješćuje izvršni odbor i predsjednika, a po potrebi i središnja tijela Stranke.

(5) Skupština podružnice može izabrati pomoćno savjetodavno tijelo (općinsko odnosno gradsko vijeće Stranke), koje raspravlja o svim pitanjima važnima za podružnicu te daje savjete i preporuke predsjedniku podružnice i njezinu izvršnome odboru. To tijelo može imati do 30 (trideset) članova, a pri njihovu izboru vodit će se računa o teritorijalnoj zastupljenosti i o brojnosti pojedinih ogranaka, kao i o stručnosti njihovih predloženika za članstvo u tom tijelu.

(6) Ako skupština podružnice ne izabere potreban broj članova izvršnog odbora, preostale članove postojeći izvršni odbor može kooptirati dvotrećinskom većinom glasova.

(7) Podružnica u koju je udruženo više od 3 (tri) ogranka, na skupštini donosi i vlastiti poslovnik o radu, usklađen s odredbama Statuta. Taj poslovnik se dostavlja na odobrenje Predsjedništvu Stranke i stupa na snagu danom donošenja tog odobrenja. Smatrat će se da je odobrenje izdano ako Predsjedništvo Stranke o njemu ne donese odluku u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka poslovnika.

(8) O sjednici na kojoj se biraju osobe odnosno tijela iz prethodnih stavaka ovog članka sastavlja se zapisnik koji potpisuju izabrani predsjednik i tajnik. Po jedan primjerak tog zapisnika bez odlaganja se dostavlja županijskoj organizaciji Stranke i Glavnom tajniku.

Županijska organizacija

Članak 22.

(1) Županijska organizacija Stranke djeluje na području pojedine županije odnosno Grada Zagreba, a sastoji se od svih podružnica koje djeluju na području dotične županije odnosno Grada Zagreba.

(2) Županijska organizacija osniva se kad na području pojedine županije odnosno Grada Zagreba postoje najmanje dvije podružnice.

Članak 23.

(1) Tijela županijske organizacije su: skupština kao najviše tijelo, predsjednik, zamjenik predsjednika, tajnik te izvršni i nadzorni odbor županijske organizacije.

(2) U skupštinu županijske organizacije podružnice delegiraju svoje predstavnike razmjerno broju svojih članova, pri čemu svaka podružnica ima najmanje jednog predstavnika. U skupštini županijske organizacije podružnica ne može biti predstavljena s više od 3 (tri) člana.

(2) Broj članova skupštine županijske organizacije ne može biti manji od broja podružnica na njezinu području, ali ne može broj podružnica prekoračiti više od tri puta.

Članak 24.

(1) Skupština županijske organizacije natpolovičnom većinom bira predsjednika koji predstavlja i zastupa županijsku organizaciju te zamjenika predsjednika i tajnika, kao i izvršni te nadzorni odbor. Postupak i način glasovanja utvrđuje se poslovnikom skupštine.

(2) Izvršni odbor ima neparan broj članova u koje, pored predsjednika, ulaze i zamjenik predsjednika te tajnik. Pri izboru članova izvršnog odbora vodit će se računa o teritorijalnoj zastupljenosti i o brojnosti pojedinih podružnica, a najviši ukupan broj članova jednak je prvomu neparnom broju iznad broja podružnica koje pripadaju županijskoj organizaciji.

(3) Članovi izvršnog odbora natpolovičnom većinom svih glasova između sebe biraju i razrješuju rizničara.

(4) Nadzorni odbor ima najviše 3 (tri) člana, koji između sebe biraju predsjednika. Nadzorni odbor nadzira poslovanje podružnice, te o tome izvješćuje izvršni odbor i predsjednika, a po potrebi i središnja tijela Stranke.

(5) Skupština županijske organizacije može izabrati pomoćno savjetodavno tijelo (županijsko vijeće Stranke), koje raspravlja o svim pitanjima važnima za županijsku organizaciju te daje savjete i preporuke predsjedniku županijske organizacije i njezinu izvršnome odboru. To tijelo može imati do 50 (pedeset) članova, a pri njihovu izboru vodit će se računa o teritorijalnoj zastupljenosti i o brojnosti pojedinih podružnica, kao i o stručnosti njihovih predloženika za članstvo u tom tijelu.

(6) Ako skupština županijske organizacije ne izabere potreban broj članova izvršnog odbora, preostale članove postojeći izvršni odbor može kooptirati dvotrećinskom većinom glasova.

(7) Županijska organizacija u koju je udruženo najmanje 3 (tri) podružnice, na skupštini donosi i vlastiti poslovnik o radu, usklađen s odredbama Statuta. Taj poslovnik se dostavlja na odobrenje Predsjedništvu Stranke i stupa na snagu danom donošenja tog odobrenja. Smatrat će se da je odobrenje izdano ako Predsjedništvo Stranke o njemu ne donese odluku u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka poslovnika.

(8) O sjednici na kojoj se biraju osobe odnosno tijela iz prethodnih stavaka ovog članka sastavlja se zapisnik koji potpisuju izabrani predsjednik i tajnik. Jedan primjerak tog zapisnika bez odlaganja se dostavlja Glavnom tajniku.

 

V. POSEBNE OBVEZE I PRAVA ČLANOVA

Članak 25.

(1) Članovi Stranke koji su državni dužnosnici ili članovi predstavničkih i izvršnih tijela jedinica lokalne samouprave, obvezni su izvješćivati o svojemu radu i raspravljati s članovima o svim političkim pitanjima iz područja njihova djelokruga, i to pred svojim ogrankom, te odnosnom podružnicom i županijskom organizacijom najmanje jednom godišnje, a obvezni su odazvati se i na svaki obrazloženi posebni poziv svog ogranka ili drugog organizacijskog oblika Stranke.

(2) Članovi Stranke koji su izabrani kao zastupnici u Hrvatski sabor, Europski parlament te županijsku, gradsku ili općinsku skupštinu, obvezni su svoj mandat vratiti Stranci ako prijeđu u drugu stranku, osnuju novu stranku ili izjave da žele postati neovisni zastupnici. Njihov mandat pripada Stranci i u slučaju da budu isključeni ili brisani iz njezina članstva. O popunjavanju tih mjesta odlučit će Predsjedništvo u okviru prisilnih propisa.

Članak 26.

(1) Članovi Stranke mogu biti članovima najviše jednog nadzornog odbora trgovačkih društava, upravnih vijeća ustanova, odnosno nadzornih odbora izvanproračunskih fondova koji su u vlasništvu ili suvlasništvu države odnosno jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, odnosno čiji su osnivači ili suosnivači državna tijela ili tijela jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

(2) Iznimno, ako za to postoje opravdani razlozi, članovi Stranke mogu biti članovima više nadzornih odbora ili upravnih vijeća iz stavka 1. ovog članka, na temelju pisanog odobrenja Predsjedništva Stranke.

(3) Državni dužnosnici koji su članovi Stranke, ne mogu biti članovima nadzornih odbora ili upravnih vijeća iz stavka 1. ovog članka, osim ako zakonom nije određeno da su članovi tih tijela po položaju.

Članak 27.

(1) Stranka može imati i počasne članove. Počasne članove na prijedlog Predsjedništva  proglašava Sabor.

(2) Članovima i počasnim članovima mogu se dodjeljivati priznanja, u skladu s posebnim pravilnikom koji donosi Predsjedništvo.

 

VI. PRESTANAK ČLANSTVA

Članak 28.

Članstvo u Stranci prestaje:

– podnošenjem pisanog očitovanja člana o njegovu istupanju iz Stranke,

– neplaćanjem članarine,

– isključenjem člana,

– pristupanjem člana drugoj političkoj stranci u Republici Hrvatskoj,

– sudjelovanjem člana Stranke na izbornoj listi bilo koje druge političke stranke ili političke organizacije odnosno neovisnoj listi u Republici Hrvatskoj bez prethodne pisane suglasnosti Predsjedništva stranke,

– podnošenjem ostavke na članstvo ili dužnost u predstavničkim, izvršnim i drugim tijelima vlasti, bez prethodne suglasnosti Predsjedništva Stranke,

– smrću člana.

Istupanje iz Stranke

Članak 29.

(1) Pisano očitovanje člana o njegovu istupanju iz Stranke stupa na snagu trenutkom dostave takvog očitovanja mjesno nadležnom ogranku ili središnjici Stranke. Jednaki učinak ima i dostava takvog očitovanja kojemu drugom tijelu Stranke.

(2) U povodu pisanog očitovanja člana o njegovu istupanju iz Stranke, mjesno nadležni ogranak donosi odluku o brisanju iz članstva, o kojoj se bez odlaganja izvješćuje Glavni tajnik radi njezina evidentiranja u Registru članstva.

(3) Tijelo stranke koje primi pisano očitovanje iz stavka 1. ovog članka, bez odlaganja će ga dostaviti Glavnom tajniku, kako bi ovaj mogao bez odlaganja o tome izvijestiti mjesno nadležni ogranak, radi donošenja odluke o brisanju iz članstva.

Neplaćanje članarine

Članak 30.

(1) Član koji neuredno plaća članarinu može biti brisan iz članstva odlukom mjesno nadležnog ogranka ili odlukom Glavnog tajnika Stranke.

(2) Odluka iz stavka 1. ovog članka dostavlja se članu brisanom iz članstva preporučenom ili elektroničkom poštom, a protiv odluke o brisanju član može izjaviti priziv u skladu s odredbama Stegovnog pravilnika.

Članak 31.

(1) Član koji nije uredno podmirio obvezu plaćanja članarine ne može biti biran niti imenovan na koju dužnost u Stranci niti može nastupiti kao stranački kandidat na bilo kojim izborima, uključujući i unutarstranačke.

(2) Glavni tajnik Stranke ovlašten je u svako doba provjeriti, je li član podmirio obvezu plaćanja članarine.

Isključenje iz Stranke

Članak 32.

Član može biti isključen iz Stranke, ako:

– krši odnosno ne zastupa načela, Program, Statut ili druge opće akte Stranke,

– ne provodi politiku koju su utvrdila tijela Stranke,

– bude pravomoćno proglašen krivim za kazneno djelo koje ograničava njegovo pasivno biračko pravo na bilo kojim izborima u Republici Hrvatskoj,

– svojim ponašanjem na stranačkim sastancima i skupovima, ali i izvan njih, nanosi štetu ugledu Stranke.

Članak 33.

(1) Ako pristupi kojoj drugoj političkoj stranci u Republici Hrvatskoj, član se automatski briše iz Registra članstva.

(2) Ako nastupi na izbornoj listi bilo koje druge političke stranke ili političke organizacije odnosno neovisnoj listi u Republici Hrvatskoj bez prethodne pisane suglasnosti Predsjedništva stranke, član se automatski briše iz Registra članstva.

(3) Odluka stranačkog tijela o brisanju iz prethodnih stavaka ovog članka ima deklaratoran značaj.

Članak 34.

(1) Ako član Stranke, koji je ujedno član predstavničkog, izvršnog i drugog tijela vlasti podnese ostavku na članstvo ili na koju dužnost u tim tijelima bez prethodne suglasnosti Predsjedništva Stranke, član se automatski briše iz Registra članstva.

(2)   Odluka stranačkog tijela o brisanju iz prethodnog stavka ovog članka ima deklaratoran značaj.

Pravo na očitovanje

Članak 35.

(1) Odluku o isključenju člana Stranke donosi Predsjedništvo na vlastitu inicijativu, na temelju obrazloženog zahtjeva ogranka ili na temelju obrazloženoga pisanog zahtjeva koji podnese najmanje 50 (pedeset) članova Stranke.

(2) Prije donošenja odluke o isključenju, članu Stranke čije je isključenje predloženo ili zatraženo, potrebno je omogućiti da se u roku od 8 (osam) dana pismeno očituje o zahtjevu za njegovo isključenje, osim ako osobiti razlozi zahtijevaju da se provede žuran postupak isključenja.

Mirovanje stranačkih prava (suspenzija)

Članak 36.

(1) Od trenutka kad Predsjedništvo Stranke primi valjan i potpun zahtjev za pokretanje postupka za isključenjem člana iz članstva, odnosno od trenutka kad Predsjedništvo po službenoj dužnosti pokrene takav postupak, miruju stranačka prava odnosnog člana.

(2) Predsjedništvo Stranke i u drugim opravdanim slučajevima može suspendirati pojedinog člana Stranke do okončanja stegovnog postupka.

Pravni lijekovi protiv odluke o isključenju ili brisanju iz članstva

Članak 37.

(1) Protiv odluke o brisanju iz članstva u skladu s člankom 29. odnosno odluke o isključenju u skladu s člankom 31. ovoga Pravilnika, član i ogranak kojemu je on pripadao, imaju pravo na priziv u roku od 15 (petnaest) dana, u skladu s odredbama Stegovnog pravilnika.

(2) Priziv protiv odluka iz stavka 1. ovog članka ima odgodni značaj.

(3) Protiv odluke o brisanju iz članstva u skladu s člankom 33. ovoga Pravilnika, brisani član ima pravo na priziv u roku od 15 (petnaest) dana, u skladu s odredbama Stegovnog pravilnika. Tako izjavljeni priziv nema odgodni značaj, pa brisanom članu do odluke o prizivu miruju sva prava koja izviru iz članstva.

Ponovno primanje u članstvo brisanoga ili isključenog člana

Članak 38.

(1) Neovisno o ostalim odredbama ove glave i bez obzira na odluke Časnog suda u pojedinom postupku, osoba koja je sama istupila ili bila isključena iz Stranke, može ponovno postati njezinim članom na temelju odluke Predsjedništva, kad je to od osobitog interesa za Stranku.

(2) Odluka iz prethodnog stavka ovog članka donosi se u pisanom obliku dvotrećinskom većinom svih glasova članova Predsjedništva te mora biti obrazložena.

(3) Sabor Stranke ovlašten je preispitati opravdanost takve odluke Predsjedništva.

 

VII. RASPUŠTANJE STRANAČKIH ORGANIZACIJA

Razlozi i postupak raspuštanja

Članak 39.

Dvotrećinskom većinom svih glasova Predsjedništvo može raspustiti pojedini ustrojstveni oblik Stranke ili smijeniti njegovo vodstvo, napose ako ustanovi da on ili njegovo vodstvo:

– krše odnosno ne zastupaju načela, Program, Statut ili druge opće akte Stranke,

– ne provode politiku koju su utvrdila mjerodavna tijela Stranke,

– u drugim slučajevima u kojima se nanosi šteta Stranci.

Članak 40.

(1) Postupak raspuštanja pojedinoga ustrojstvenog oblika Stranke pokreće Predsjedništvo na vlastitu inicijativu ili na prijedlog ustrojstvenog oblika koji je hijerarhijski nadređen ustrojstvenom obliku čije se raspuštanje predlaže.

(2) Ustrojstveni oblik koji je hijerarhijski nadređen ustrojstvenom obliku čije se raspuštanje predlaže, obvezan je bez odlaganja predložiti Predsjedništvu raspuštanje kad većina izabranih tijela odnosnoga nižega hijerarhijskog oblika podnese ostavke na svoju dužnost.

(3) Prijedlog za raspuštanje dostavlja se Predsjedništvu, koje će o tome obavijestiti ustrojstveni obliku čije se raspuštanje predlaže te provesti daljnji postupak.

Pravo na očitovanje

Članak 41.

(1) Prije donošenja odluke o raspuštanju pojedinoga ustrojstvenog oblika Stranke, Predsjedništvo će omogućiti njegovu vodstvu kao i predlagatelju, da se u roku od 8 (osam) dana pismeno očituju o zahtjevu za raspuštanje. Svoje pismeno očitovanje i predlagatelj i ustrojstveni oblik čije se raspuštanje traži, istodobno dostavljaju Predsjedništvu i jedni drugima. Dokaz o uzajamnoj dostavi oba su ta tijela obvezna bez odlaganja dostaviti Predsjedništvu.

(2) Tijek roka i očitovanje iz st. 1. ovog članka nemaju suspenzivan značaj.

Imenovanje povjerenika

Članak 42.

(1) Odlukom o raspuštanju odnosno smjeni iz članka 38. ovog Pravilnika ili posebnom odlukom Predsjedništvo će imenovati povjerenika koji će preuzeti upravljanje stranačkom organizacijom na odnosnom području, te mu odrediti ovlaštenja i zadaće.

(2) Mandat tako imenovanog povjerenika ne može trajati dulje od 6 (šest) mjeseci, a Predsjedništvo može u svakom trenutku povjerenika smijeniti ili zamijeniti drugim.

(3) Mandat povjerenika prestaje u svakom slučaju stvaranjem redovitog ustroja stranke na odnosnom području.

Članak 43.

Imenovani povjerenik:

– upravlja ustrojstvenim oblikom Stranke kojemu je imenovan povjerenikom, u skladu s odlukom i smjernicama Predsjedništva ,

– zastupa stranačka načela, Program i Statut na području za koje je imenovan,

– provodi politiku koju utvrđuju središnja tijela Stranke,

– okuplja pristaše i simpatizere Stranke,

– surađuje s pristašama i simpatizerima Stranke te s drugim stranačkim organizacijama, napose onima u istoj i susjednim županijama, odnosno u istoj i susjednim izbornim jedinicama,

– upućuje Predsjedništvu prijedloge i mišljenja o svim pitanjima relevantnima za djelovanje Stranke,

– podnosi izvješća Predsjedništvu o svom djelovanju.

 

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 44.

Vjerodostojno tumačenje odredaba ovog Pravilnika daje Predsjedništvo Stranke.

Članak 45.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica

Bruna Esih

U Zagrebu, 23. listopada 2017.